Teorie kultury 1: Úvod do kulturní a sociální antropologie

1. ročník

TEK1

Předmět poskytuje základní seznámení s kulturní a sociální antropologií, s historií jejího vzniku, s jejími metodami a s hlavními oblastmi jejího zájmu. Na tomto základě má zprostředkovat poznání kultury jako projevu specificky lidské činnosti, která člověku zpřístupňuje svět, poskytuje mu orientaci a uspořádává jeho život. Ukazuje, že člověk se prostřednictvím kultury uskutečňuje jako sociální bytost, která si vymezuje svou vlastní identitu v rámci široké škály vztahů od základních rodinných vazeb až po velmi složité sociální systémy. Předmět dále seznamuje s tím, že všechny kulturní jevy jsou podmíněné a že se odvíjejí od mnoha různých faktorů a existují ve vzájemné interakci.

Cílem předmětu je předložit nástin fundamentálních témat kulturní a sociální antropologie jakožto části etiky a sociální a kulturní antropologie, s důrazem na otázku co je to kultura, jak se formuje a jak ovlivňuje myšlení a jednání lidského jedince i společnosti. Předmět poukazuje na některé způsoby, jakými lze odpovídat na otázku po způsobech formování kultur a nastiňuje konkrétní možnosti reflexe základních cest interpretace problematiky kultury.

Osnova předmětu: 1) Vznik a vývoj kulturní a sociální antropologie, její předmět a metody, 2) Kultura a lidská situace, 3) Společenské systémy, statusy a role, 4) Formy manželství a rodinného soužití, 5) Příbuzenské svazky a systémy, 6) Hospodářství, 7) Autorita a sociální kontrola, 8) Společnost a společenství, 9) Národ a národnost, 10) Víra a náboženství, 11) Pojetí člověka v náboženských systémech, 12) Materiální kultura a tradiční zvyky, 13) Kulturní odlišnost a jinakost.

Seznam doporučené literatury najdete zde: tek1.docx