Diplomová práce 1

Magisterské

Výuka se realizuje formou řízených konzultací, individuálních konzultací s důrazem na samostatnou práci studenta pod vedením vedoucího práce.
Základním předpokladem udělení zápočtu studentovi je přiřazené téma ve STAGu a dále rozpracování tématu dle požadavků vedoucího práce.

Základní literaturu k danému tématu stanoví vedoucí bakalářské práce.
Rektorský výnos č. 13/2017 – Řád pro nakládání s bakalářskými, diplomovými, rigorózními, dizertačními a habilitačními pracemi na UHK
Rozhodnutí děkana PdF č. 23/2015 – Pravidla zadání závěrečné práce.