Studium

Bakalářské studium

Náplň studia BC

Náplň studia BC

Základním pilířem bakalářského studijního plánu je seznámení s koncepcemi teorie kultury a jejími hlavními segmenty (rodina a příbuzenské vztahy; společenské, hospodářské a politické systémy; národ a národnost; právo). Další dvě oblasti studia utváří předměty s filozofickým a etickým obsahem (např. dějiny filozofie, filozofie člověka, světová náboženství a mezináboženský dialog, etika migrace, bioetika, politická a sociální etika).
Curriculum doplňují okruhy předmětů (Praktické aplikace transkulturní komunikace, Osobnostně-rozvojový a komunikační modul), jež rozvíjejí schopnosti aplikovat teoretické poznatky v praxi. Podrobnější informace o předmětech najdete zde. Pro další informace navštivte i transkulturní facebook. O dovednostech a uplatnění absolventa podrobněji zde.

Cíle studia BC

Cíle studia BC

V současnosti se stále více otevírají otázky po základních hodnotách západní civilizace a zároveň dochází ke konfrontaci s východisky ostatních kultur. Aktuální výzvou je proto požadavek transkulturní komunikace zdůrazňující aktivní přístup hledání společného jazyka napříč různými úrovněmi kulturních odlišností a to na základě východisek, která jsou všem kulturám vlastní a zároveň je překračují. Úkolem transkulturní komunikace není vytvoření univerzální kultury, ale umožnění takového dialogu, který překračuje hranice etnicity, náboženství, rasy či pohlaví nebo společenských tříd. Transkulturalitou je dialog „navzdory“ kultuře. I přes odlišnosti mezi lidmi různých kultur totiž lze vzájemně komunikovat.

Předpokladem tohoto dialogu je jak respektování kulturních odlišností, tak jejich překračování. Na jedné straně je tedy třeba se vyvarovat etnocentrismu. Na straně druhé je třeba si osvojit takový postoj kulturního relativismu, který nebude zcela rezignovat na vědomí přináležitosti k vlastní kultuře ani na základní etické principy, jež jsou obecně sdíleny navzdory rozdílům jednotlivých kultur.

Plodné vedení výše zmíněného dialogu je možné pouze tam, kde jsou jeho účastníci do jisté míry identifikováni s vlastní kulturou, jsou připraveni se takto sdílet a zároveň se nechat obohatit ze strany kultur ostatních. Zatímco „interkulturní a multikulturní komunikace“ setkání navzdory odlišnostem spíše pasivně předpokládá, „transkulturní komunikace“ ho aktivně vyhledává a umožňuje.

Přijímací Pohovor BC

Přijímací Pohovor BC

1. Zajímají nás Vaše obecné předpoklady ke studiu: motivace a důvody, proč jste si vybrali právě Transkulturní Komunikaci; očekáváme, že rozumíte základním pojmům a náplni oboru. Součástí pohovoru je diskuse nad seznamem prostudované odborné nebo populárně-naučné literatury (přineste s sebou tento seznam vytištěný).

2. Očekáváme, že se budete na základě studia knihy MURPHY R. F., Úvod do kulturní a sociální antropologie rámcově orientovat v okruzích kulturní antropologie.

Přihláška BC prezenční nebo kombinované

Přihláška BC prezenční nebo kombinované

Přihlášku vyplňte elektronicky na webu UHK.
Deadline přihlášek je 31. 3. 2023.

Další podrobnosti o přijímacím řízení a závazné informace najdete zde.
S doplňujícími otázkami ohledně formalit se lze obrátit na Studijní oddělení PdF UHK. Informace týkající se přímo bakalářské Transkulturní Komunikace (prezenční, kombinovaná) případně doplní Mgr. Petr Macek, Ph.D. (petr.macek@uhk.cz).

Magisterské studium

O studiu MGR

O studiu MGR

Magisterské studium Transkulturní komunikace je zaměřeno na tvorbu vlastního výzkumného projektu studentů, v němž se propojují stěžejní pilíře studia Transkulturní komunikace (kulturní a sociální antropologie, religionistika, filosofie a etika) s praktickou aplikací při řešení aktuálních sociální, kulturních a politických otázek.

Studium je koncipováno jako dvouleté. Nabízí pokročilé kurzy v oblasti teorie kultury a rozvíjení jednotlivých perspektiv Transkulturní komunikace (mimetická teorie, ekologická etika, psychologická antropologie, interpretace moderních uměleckých děl). Velká pozornost je věnována metodice kvalitativního výzkumu a odbornému anglickému jazyku.

Studijní program je určen absolventům bakalářské Transkulturní komunikace nebo absolventům bakalářského studia příbuzných programů, které jsou zaměřeny na reflexi vztahu člověka a kultury a jejichž profilující předměty zohledňují kulturně-antropologickou, filozofickou a etickou dimenzi přístupu k problematice. Příbuznost oborů bude posouzena na základě výpisu absolvovaných předmětů a seznamu státních závěrečných zkoušek. 

O dovednostech a uplatnění absolventa podrobněji zde. 

Přijímací pohovor MGR

Přijímací pohovor MGR

Probíhá formou ústního pohovoru v jednom dni. Hlavní důraz je kladen na přípravu projektu diplomové práce, orientaci v oboru Transkulturní komunikace a schopnosti práce s odbornou literaturou. Povinné podkladové materiály pro přijímací řízení uchazeč odevzdá nejpozději 14 dní před přijímacím řízením elektronicky na adresu: petr.macek@uhk.cz

1/ Projekt diplomové práce, v rozsahu 2-4 stran A4. Projekt má představit hlavní cíl a teze diplomové práce a její vztah k oboru TK. Jeho smyslem není podat detailní a definitivní představu o podobě práce, ale základní vstupní myšlenky a teze. Hodnoceno je zejména  jasné zaměření, celistvost, promyšlenost a vztah k oboru TK. Projekt musí obsahovat následující položky: Hlavní téma (název) práce; Základní cíl a hypotézu práce; Vztah tématu k oboru TK; Návrh metodologického a teoretického ukotvení práce; Stručné nastínění struktury práce; Základní literaturu (5-10 položek)
Projekt je nutné konzultovat s některým z vyučujících z Katedry kulturních a náboženských studií. S konzultacemi se uchazeči obracejí na možné budoucí vedoucí práce, tedy s odpovídající kvalifikací (minimálně s titulem Ph.D.).

2/ Motivační dopis, max. rozsah 1 normostrany A4. Uchazeč v něm stručně představí svůj zájem o obor Transkulturní komunikace, případně své dosavadní absolvované studium, témata svého odborného zájmu apod.

Ústní část přijímací zkoušky se skládá z: 1. Diskuze o diplomovém projektu a motivačním dopise uchazeče; 2. Diskuze o odborné literatuře vztahující se k oboru TK; 3. Porozumění anglickému odbornému textu, stručný rozhovor v angličtině o dosavadním studiu a odborných zájmech uchazeče

Povinná literatura k přijímacímu řízení: Burda, František. Za hranice kultur: transkulturní perspektiva. Brno: CDK, 2016.
Doporučená literatura k přijímacímu řízení: Burda, F. (ed.). Transkulturní cesty ke tkáním kulturního přediva. Ostrava: Moravapress, 2014.
Člověk jako východisko dialogu kultur 1, 2. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013.
Krize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi. Ústí nad Orlicí, 2012.
Sokolíčková, Zdenka. Výzvy pro transkulturní komunikaci. Ostrava: Moravapress, 2014.

Přihláška MGR prezenční

Přihláška MGR prezenční

Přihlášku vyplňte elektronicky na webu UHK.
Deadline přihlášek je 31. 3. 2023.

Závazné informace o formalitách přijímacího řízení zde. S doplňujícími otázkami ohledně formalit se lze obrátit na Studijní oddělení PdF UHK. Informace týkající se přímo magisterské Transkulturní Komunikace případně doplní Mgr. Petr Macek, Ph.D. (petr.macek@uhk.cz).

Doktorské studium

Kulturní a duchovní studia, Ph.D.

Kulturní a duchovní studia, Ph.D.

Studijní program směřuje k propojení filosofické a teologické dimenze s perspektivou konkrétních humanitních a sociálně vědních oborů při studiu dílčích kulturních a společenských jevů. Studium je určeno pro zájemce, kteří usilují o interdisciplinární badatelskou činnost spojující horizontální pohled jednotlivých vědních oborů obohacený o důslednou filosofickou a teologickou reflexi. Součástí programu jsou kurzy věnované filosofii kultury, filosofické a teologické antropologii, filosofii dějin nebo otázky historické religionistiky a proměny studia sociálních dějin. Nabízen je v prezenční i kombinované formě v českém jazyce.

Přihlášku ke studiu vyplňte elektronicky na webu UHK do 31. července 2022. Příjímací zkoušky proběhnou v srpnu. Informace týkající se doktorského oboru Kulturní a duchovní studia (prezenční, kombinovaný) případně doplní Mgr. Petr Macek, Ph.D. (petr.macek@uhk.cz).

 

Hradec Králové a okolí

Báječný pro studium i pro život

Báječný pro studium i pro život

Hradec Králové je krásné a příjemné město s historickým jádrem, jedinečným souborem moderní architektury a urbanismu, příjemnými zelenými a obytnými zónami.

Ne nadarmo si Hradec už v meziválečné době vysloužil označení Salon republiky a je dodnes pravidelným vítězem soutěží o místo s nejvyšší kvalitou života v České republice.

Pokračovat můžeme vyhlášenou fakultní nemocnicí a v zásadě bezproblémovou dopravou po městě.  Z bonusů Hradce je třeba dále zmínit vyhlášené Klicperovo divadlo, jedinečné Kotěrovo muzeum a spoustu sportovních příležitostí a aktivit včetně přítomnosti extraligového hokejového klubu. Čilý kulturní, církevní, sportovní a akademický život se v Hradci snoubí s relativním klidem a pro mnohé příjemnou rozlohou, kdy vlastně kamkoliv můžete dojít pěšky.

Protože i u nás platí staré Ciceronovo variatio delectat, změnu a rozptýlení můžete čas od času hledat třeba v nedalekých Pardubicích nebo se vydat na západ do 100km vzdálené Prahy. 

Pokud se vám v rovinatém Hradci zasteskne po skalních městech případně opravdových horách, i v rámci jednodenního výletu jsou ze skvostného autobusového terminálu pohodlně dostupné jak Krkonoše, tak Český ráj.

Ujišťujeme vás, že ať se vydáte kamkoliv, do našeho města v srdci Evropy se budete rádi vracet…