Transkulturní komunikace

Co je Transkulturní Komunikace?

Současný svět

Současný svět

Vlivem migrace a globalizace dochází k setkávání rozmanitých kultur, společenské změny utvářejí nové subkultury.

V bezprecedentní situaci současného světa je náročnější dostát požadavkům nutným k tomu, aby přes hranice těchto skupin mohl fungovat vzájemný dialog. Zejména je nutné kulturní odlišnosti nejen respektovat, ale zároveň je překročit.

 Transkulturní cesta k dialogu

Transkulturní cesta k dialogu

Transkulturní Komunikace zkoumá podmínky, díky kterým je toto překračování možné. Nepředpokládá samozřejmé vzájemné obohacování, spíše se „navzdory“ kulturním odlišnostem snaží najít univerzální rysy, které by umožňovaly setkávání a dialog napříč kulturami.

Obor se tak zabývá nejen specifiky jednotlivých kultur, jak je studuje kulturní antropologie, ale společně třeba s filosofickou antropologií se ptá také po univerzálně lidských rysech. Pozornost je dále věnována teoriím etiky a jejich aplikacím, například v oblasti různých setkání a střetů civilizací.
Tyto tři základní perspektivy jsou prakticky podporovány prostřednictvím osobnostně-komunikačního rozvoje a jazykových dovedností.

Historie oboru

Už dávno nejde o to, jestli budeme žít společně, ale o to jak

Už dávno nejde o to, jestli budeme žít společně, ale o to jak

První absolventi ukončili studium v květnu roku 2013. Obor je v České republice (na rozdíl od zahraničních univerzit střední i západní Evropy či USA) poměrně novým počinem; má však hlubší kořeny v tvůrčích a vědeckých aktivitách svých pedagogů (nahlédněte například do výběru z naší publikační činnosti, která v rámci PdF UHK tvoří významný podíl vědeckých výsledků).

Současný svět před nás staví nové požadavky a Transkulturní Komunikace je jednoduše aktuální výzvou.

Stále se snažíme zlepšovat

Stále se snažíme zlepšovat

S podporou Mezinárodního visegradského fondu v letech 2020-2021 realizujeme projekt Borders & Dialogue zaměřený na česko-polské vztahy zejména v regionu Broumovska a jižního Slezska. 

Zdenka Sokolíčková, provádí terénní výzkum klimaticko-ekonomicko-společenských změn města Longyearbyen na Špicberkách. Dvouletý projekt boREALIFE získal „excelentní“ hodnocení v rámci Marie Skłodowska-Curie Actions a je financován z programu OPVVV MŠMT. Jeho mentorem je Thomas Hylland Eriksen.

Tomáš Petráček získal v roce 2019 jako jediný z hradecké univerzity nejlepší možné hodnocení za přínos k poznání (podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 1). Univerzita je nadšená a my ještě víc! Oceněn byl za knihu “Power and Exploitation in the Czech Lands in the 10th-12th Centuries: A Central European Perspective”, která vyšla v roce 2017 v prestižním nizozemském nakladatelství Brill.

David Bouma je od roku 2018 členem mezinárodního týmu projektu “Social cohesion in the context of migration” (program Erasmus+). V roce 2019 se aktivně se zapojil do jeho workshopů ve Vídni a Bolzanu a v roce 2021 je pozván na pracovní setkání v rumunském Satu Mare a německém Kolíně nad Rýnem.

Na projekt Inovace studijního oboru Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce“ jsme získali prostředky ESF z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V letech 2012-2014 jsme tak mohli uspořádat cyklus exkurzí, přednášek, odborných stáží, konzultací, nakoupit české a anglické knihy atd. Jsme rádi, že se díky evropské podpoře podařilo posunout obor dál a zajistit studentům co nejkvalitnější vzdělávání.

Ohlédnutí za rokem 2019

Ohlédnutí za rokem 2019

V dubnu 2019 u nás přednášel prof. Torsten Hylén z University Dalarna, hovořil o Sunitsko-Ší´itském konfliktu na Středním východě. / 24. a 25. 4. se na pražské Univerzitě Karlově uskutečnil devátý ročník konference „Naše společná přítomnost“. Jsme spoluorganizátorem projektu. / 23. – 25. května se studenti všech tří ročníků vydali na exkurzi do Hejnic na Frýdlantsku. / V září studenti a pedagogové společným setkáním zahájili zimní semestr nového akademického roku. / 21. – 24. října se na exkurzi v Neratově v Orlických horách studenti prvního ročníku denního studia blíže seznámili s oborem, pedagogy i novými kolegy z ročníku. / 30. října se konala diskuse „Greta, Gott & Evropa“, v níž se setkal prof. Tomáš Halík a prof. Joseph Freise z Katolische Hochschule v Kolíně nad Rýnem. Prof. Freise od 29. 10. do 1. 11. 2019 také přednášel pro studenty navazujícího magisterského programu Transkulturní komunikace. / 6. – 7. 11. se vybraní studenti Transkulturní komunikace účastnili Broumovských diskusí v prostorách benediktinského kláštera v Broumově. Mezi hlavními řečníky byl též (tehdy ještě doc.) Tomáš Petráček. / 18. a 19. 11. přednášel studentům Transkulturní komunikace doc. Ivan Foletti, historik umění a vedoucí Centra raně středověkých studií Masarykovy univerzity v Brně. / 5. prosince uspořádali studenti 3. ročníku přednášku a video projekci „Monoxylon III. – Cesta za hranice každodennosti“ navazující na stejnojmennou experimentálně archeologickou expedici.

a ještě...

a ještě...

Tomáš Petráček byl na návrh Univerzity Karlovy jmenován profesorem. Jako jediný na UHK získal s knihou “Power and Exploitation in the Czech Lands in the 10th-12th Centuries“ nejlepší možné hodnocení za přínos k poznání (Metodika M17+ v rámci Modulu 1). A kromě toho hned několikrát pořádně zčeřil vody veřejnoprávních médií. / František Burda pořádal a vedl 16. ročník workshopu Ars Poetica. / Jan Hojda byl na Univerzitě Palackého v Olomouci jmenován docentem pro obor Teologie. / Petr Macek publikoval svou dizertaci o Metoději Habáňovi a vyučoval na Hanshin University v Soulu v Jižní Koreji. / Jana Karlová byla přizvána do panelu o digitálních závislostech na IX. konferenci Neuropsychiatrického fóra konané v pražském Francouzském institutu. / Zdenka Sokolíčková realizuje dvouletý terénní výzkum na Špicberkách, o něm i tamním životě její rodiny se natáčí dokument. Projekt prezentovala mimo jiné 22. listopadu na dvou světadílech zároveň: ve Vancouveru na společné konferenci “CASCA-AAA Changing Climates” a on-line ve Stockholmu na “APECS Sweden Workshop on Ethical and Sustainable Arctic Research”.

Katedra kulturních a náboženských studií

Katedra kulturních a náboženských studií

Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové vyučujeme Transkulturní Komunikaci (denní a kombinované bakalářské studium, navazující magisterské studium, bakalářský obor také v anglickém jazyce) a Náboženskou výchovu (kombinované bakalářské studium).

Vyučující mají interdisciplinární profesní zázemí. Důraz je kladen na kritickou analýzu současných společenských a kulturních fenoménů, a to jak při výuce, tak vědecké činnosti. Ve vědecko-publikačních výstupech patří katedra mezi nejlepší pracoviště celé univerzity. Vzhledem k tomu, že obor Transkulturní Komunikace je v českém prostředí výjimečný a jeho koncepce reaguje na aktuální výzvy, společně s různými partnery každoročně pořádáme odborné konference.

Přednášeli zde např. prof. Tomáš Halík, Jan Sokol, Umberto Galimberti, Josef Freise, Thomas H. Eriksen, Pavel Barša, Marek Jakoubek, Václav Bělohradský, Ivan Foletti či Manfred Spitzer. 

Spolupracujeme s univerzitami v Německu, Itálii, Polsku, Norsku, na Slovensku, s českými univerzitami a vědeckými pracovišti, Agenturou pro rozvoj Broumovska, Diecézní a Oblastní charitou Hradec Králové atd.