Reference

Absolvent

Dovednosti absolventa bakaláře

Dovednosti absolventa bakaláře

Obor Transkulturní komunikace je v českém vysokoškolském vzdělávání ojedinělý. Náplň studia reaguje na potřebu vzdělávat celostně a vychovávat k tříbení názorů na základě solidních znalostí vlastního kulturního zázemí a pochopení mechanismů vzniku a proměn kulturních systémů.

Naším cílem je absolvent, který se dokáže vyznat v množství často protichůdných informací, má široký kulturní rozhled a rozmanité dovednosti (konstruktivně komunikovat, číst a psát nejen odborný text, prezentovat své znalosti nebo organizovat vzdělávací akce). Témata, která hýbou společností, jako je migrace, nárůst xenofobie nebo rychlé kulturní či geopolitické změny, jsou hlavním předmětem zájmu oboru. Jeho absolventi jsou pro pracovní trh atraktivní tím, že umí vyhodnocovat aktuální dění, pružně na něj reagovat a přistupovat k soudobým výzvám bez předsudků.

Vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří mají odbornou průpravu pro překonávání kulturních bariér, budou čím dál žádanější, ať už ve školství, zdravotnictví, státní správě či neziskovém sektoru. 

Více o uplatnění bakaláře a navazujícím studiu

Více o uplatnění bakaláře a navazujícím studiu

Získané dovednosti umožní uplatnění ve veřejnoprávních institucích na úrovni státní správy a samosprávy, v neziskových a charitativních organizacích, ve sdělovacích prostředcích, v kulturních a výchovných zařízeních. Absolvent je schopen působit v oblasti prevence, volnočasových aktivit a v dalších pozicích, na které je kladen požadavek vedení dialogu napříč hranicemi etnicity, náboženství, rasy či pohlaví nebo společenských tříd. Ve spojení s magisterským pedagogickým vzděláním získaným v jiných oborech je uschopněn též k pedagogické činnosti zohledňující a naplňující průřezové téma multikulturní výchovy.

Student oboru již během bakalářského studia získá alespoň minimální praxi v organizacích, které nabízejí potenciální uplatnění pro odborníky na transkulturní komunikaci, a to jak ze státního, tak z neziskového sektoru (např. Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, NOMIA, Centrum pro integraci cizinců, Charita ČR). V roce 2019 jsme přímo na hradecké univerzitě otevřeli navazující magisterské studium Transkulturní komunikace. Možné je také zaměřit se v navazujícím studiu na  mezikulturní studia, kulturální studia, mezinárodní vztahy, kulturní a sociální antropologii, rozvojová studia, sociologii, politologii, psychologii, genderová studia, mediální studia, případně další pedagogické vzdělání v oborech typu základy společenských věd, historie, aj. Naši absolventi jsou dlouhodobě úspěšní ve vstupu na navazující magisterské obory (již první absolventi oboru (2013) v 85% případů).

Absolvent magistr

Absolvent magistr

Absolvent zná klíčové texty z oblasti filozofie, náboženství a kultury, které reflektují možnosti uskutečňování dialogu napříč kulturními odlišnostmi. Je tak seznámen s historickým vývojem oboru a současnými koncepcemi transkulturní komunikace a dokáže tyto zdroje analyzovat, kriticky hodnotit i tvůrčím způsobem interpretovat. 

K jeho odborným dovednostem patří jak teoretický, tak i empirický výzkum. Je schopen systematicky zkoumat specifické determinanty jednotlivých kultur, navrhovat možnosti jejich překračování. Dokáže tyto znalosti a dovednosti využít v praxi.

Absolventi magisterského studia se podobně jako v případě bakaláře uplatní v těch profesích, které vyžadují vedení dialogu napříč kulturami. Uplatnění magistrů směřuje k akademické sféře (sociální a humanitní nauky), veřejnoprávním institucím (státní správa, samospráva v úřadech, odbory zabývající se přistěhovalectvím, integrací a uchováváním kulturních tradic), neziskovým a charitativním organizacím (péče o kulturní / etnické / jazykové menšiny, kulturní paměť, navazování dialogu mezi konfliktními skupinami apod.), všem druhům médií. Vhodným uplatněním jsou také kulturní, výchovné a volnočasové organizace, oblast prevence (např. nízkoprahová centra), think-tanky zaměřené na Evropu, multikulturalismus atd.

Reference našich absolventů

Lucie Strachová, Mgr. absolventka 2021

Lucie Strachová, Mgr. absolventka 2021

Obor nabízí individuální přístup v menší studijní skupině, velkou vstřícnost, svobodu volby, přátelskou atmosféru, prostor pro osobní rozvoj a kritické myšlení. Je zde velká podpora pro zahraniční výjezdy a stáže (během bakalářského studia jsem čtyři měsíce strávila v italské Padově, v rámci magistra plánuji výzkum v zahraničí).
Magisterské studium je praktické povahy, postavené především na studentově zájmu a práci. Koncept, jakým probíhá výuka, mi přijde naprosto jedinečný. Student si sám vybere téma svého projektu (tj. diplomové práce). S ním poté prochází všemi předměty. Získává tak různé pohledy, má možnost své téma analyzovat z různých perspektiv: antropologa, teologa či historika. Různé pracovní verze projektu se také revidují v seminářích pomocí „brainstormingů“ a diskuzí se spolužáky.
Pro mne je magisterské studium TK jedinečnou možností věnovat se tomu, co mě baví a zároveň o tom kriticky přemýšlet.
V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit, velice ráda je zodpovím.

Pavlína Králíková, Mgr. absolventka 2021

Pavlína Králíková, Mgr. absolventka 2021

S čerstvým bakalářským titulem z Transkulturní komunikace jsem se rozhodovala, zda pokračovat ve studiu, nebo nastoupit do zaměstnání. I přes všeobecné, nikdy nekončící kritizování uplatnitelnosti humanitních oborů jsem se bez velkého úsilí dostala až k vysněné práci, přivedly mě k ní praxe během studia TK. Vlastně se zdálo, že se tím otázka budoucnosti vyřešila, já se ale nemohla zbavit pocitu, že mi TK má ještě co nabídnout, a rozhodla jsem se přeci jen pokračovat. Mám-li se nyní poohlédnout za tím, co mi magistr nabízí nad rámec bakaláře, uvědomuji si, že strašně moc. Bakalářské studium mě mnohému naučilo, ale magisterské mi umožňuje znalosti opravdu pochopit a prakticky využít.

Kombinovat zaměstnání s denním studiem zprvu nebylo vůbec jednoduché. Po nespočtu let povinné školní docházky jsem si musela uvědomit, že pro mě další studium už nemůže být povinností. Po dlouhém dni v práci bych nemohla sedět do večera ve škole s pocitem, že tam musím být, ale pouze s pocitem, že opravdu chci. Obětuji teď studiu veškerý svůj volný čas, ale na druhou stranu je to čas naplněný něčím, co mě baví a zajímá. V životě se setkávám jen s hrstkou studentů, které jejich studium naplňuje – a velmi často jsou to studenti Transkulturní komunikace.

Van Anh Nguyen-Sap, Bc. absolventka 2020

Van Anh Nguyen-Sap, Bc. absolventka 2020

/bakalářské studium Transkulturní komunikace v anglickém jazyce/
V roce 2017 jsem přijela z Vietnamu studovat na Univerzitu Hradec Králové. Zde strávené tři roky byly báječné a budu na ně vzpomínat celý život.

Chci poděkovat inspirujícím pedagogům, kteří mi vždy poskytovali tolik potřebnou pomoc pro zvyšování odborných znalostí i osobnostního rozvoje. Vždy jim budu vděčná za to, že mi poskytli platformu praktického učení a připravili mě tak na firemní život.
V současné době pracuji v oddělení lidských zdrojů v mezinárodní společnosti v Praze. Věřím, že to, co jsem získala během doby na univerzitě mi usnadní můj další profesní rozvoj. Vím, že rozhodnutí studovat Transkulturní komunikaci na Univerzitě Hradec Králové je a bylo tou pravou volbou!

Petr Mareš, Bc. absolvent 2018

Petr Mareš, Bc. absolvent 2018

Obor Transkulturní komunikace mě svým velkorysým zaměřením zaujal hned jak jsem se dozvěděl o jeho existenci i v kombinované formě.

Studium mi ucelilo a rozšířilo horizont vědomostí a témat, o které jsem se zajímal fragmentárně už před tím, i když z trochu jiné perspektivy. V současnosti tak kromě profese grafika a publicisty na volné noze a několika uměleckých aktivit pokračuji v kombinovaném studiu na filozofické fakultě obor Politologie – Latinskoamerická studia. Na studium není nikdy pozdě;-)

Studium TK bych doporučil všem zvídavým lidem, které zajímá téma člověka a jeho identity v kulturním kontextu globálních změn 21. století. Absolvent může získat povědomí o základech společenských věd a jejich vzájemného prolínání, a to prostřednictvím osobností, které nejsou jen suchopárnými akademiky. Obor přináší otevřený a kritický pohled na exponované otázky informační doby jako je např. migrace, bioetika či terorismus, které zasahují téměř každého současníka, pokud nežije v mediální izolaci nebo záměrně nestrká hlavu do písku. Svým širokým záběrem ho lze s jistou nadsázkou nazvat „občanskou naukou pro pokročilé“.

Tomáš Heller, Bc. absolvent 2015

Tomáš Heller, Bc. absolvent 2015

„Studium Transkulturní Komunikace bylo přínosné, naučilo mě číst náročné texty, studovat pro vlastní zájem a přitom se bavit. Po TK jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Karlově.

Během bakaláře, ale i v průběhu magistra jsem pracoval, a to nejprve v redakci studentského časopisu, poté v neziskovém sektoru a nyní v byznysové sféře. Studium je mi nyní platné díky získaným znalostem, které využívám ve své druhé pracovní činnosti – publicistice.

Lituji pouze jedné věci, že v době mého studia nebyl připraven magisterský program TK, ale takový už je život…“

Kateřina Baudyšová, Bc. absolventka 2014

Kateřina Baudyšová, Bc. absolventka 2014

„Transkulturní komunikace je z mého pohledu naprosto jedinečný studijní obor. Probouzí v člověku touhu po poznání. Student prochází jakousi intelektuální transformací: studium ve mně probudilo potřebu klást si otázky, dychtivost porozumět jinakosti. Abstraktně řečeno, neplout pouze po povrchu oceánu, ale ponořit se do jeho hlubin.

V současné době žiji v Istanbulu, kde využívám znalostí z TK jak v osobním životě, tak i v profesní sféře (zaměřuji se na migraci a problematiku uprchlictví, na konzulátu pomáhám krajanskému spolku s integrací Čechů a Slováků do turecké společnosti a s pořádáním kulturních akcí).

Rčení: „Škola, základ života“ bych poupravila na „Transkulturní komunikace, základ života“.“

Kamila Hejlíková Tembo

Kamila Hejlíková Tembo

Jsem Kamila Hejlíková / vdaná Tembo a vystudovala jsem Transkulturni komunikaci (2010-2013). Během studia jsem se začala zajímat o Afriku a pokračovala Africkými studii (2014-2016) také na UHK. Byla jsem na studijních pobytech v Ghaně a Švédsku. Po absolvování jsem hledala práci v Africe a na začátku roku 2017 jsem odjížděla do Zambie jako projektová manažerka českého učňáku a dětského domova. V Zambii jsem zůstala, s manželem žijeme u krásných Viktoriiných vodopádů a máme dvě děti. Od roku 2018 pracuji na rozvojových zemědělských projektech pro Mendelovu univerzitu v Brně, kde jsem také zahájila doktorské studium na lesnické fakultě.

Transkulturní komunikace mi nejen usnadnila život v cizí zemi, kultuře, ale také mi pomohla pochopit, vnímat společenské jevy a lidské chování. V Zambii pracuji s týmem místních lidí i expertů z ČR a pro moji práci je nutnost ovládat komunikaci, která přenáší informace mezi kulturami. Studium Transkulturní komunikace mi pomohlo prosadit se na pracovním trhu a vybudovat kariéru, která má smysl.

V současnosti se zajímám o témata vlivu zemědělství a potravinového systému na africkou kulturu a s manželem jsme založili demonstrační organickou farmu, kde se zabýváme šetrnou ochranou místního prostředí. Farma je založena nedaleko Viktoriiných vodopádů ve spolupráci s Ministerstvem turismu Zambie.

Michaela Vápeníková, Bc. absolventka 2013

Michaela Vápeníková, Bc. absolventka 2013

Na Transkulturní komunikaci jsem přišla z umělecké střední školy. Vždycky jsem byla spíš „tvůrce“, než „myslitel“, chtěla jsem dělat něco, co mi umožní pracovat s fantazií a kreativitou. Studium pak pro mne bylo výzvou, chvíli mě naplňovalo, chvíli jsem bojovala s myšlenkou, zdali zvládnu pokračovat. Zpětně hodnotím kladně, že vám studium nedá nic zadarmo, protože ani v životě to tak není.

TK mi dala prostor se vypracovat a prospěla mi asi nejvíc po dovednostní stránce. Byli jsme vedeni k prezentování, vystupování nebo kvalitnímu písemnému projevu. Oceňovala jsem, že se nám učitelé věnují, jsou vůči nám otevření, čtou práce, které píšeme. Získala jsem „základy pro organizování“; svou první akci jsem uskutečnila s ostatními spolužáky právě během studia. Teď pracuji jako koordinátor v informačním středisku Evropské unie „Europe Direct Pardubice“ a zároveň jako referent pardubických turistických atraktivit. V agendě mám dva objekty/výstavní prostory, zajišťuji provoz a programovou náplň. Pořádám výstavy, vernisáže „na klíč“ a doprovodné kulturní programy. Má práce je založena na dvou klíčových oblastech – komunikaci a kultuře. (A kromě toho tančím a věnuji se floristice.)

Kateřina Štáhlová, Bc. absolventka 2013

Kateřina Štáhlová, Bc. absolventka 2013

„Transkulturní komunikace mi otevřela nový pohled na svět. Naučila mě přistupovat k řadě věcí se zájmem a respektem. Studium nabízí řadu zajímavých, nepostradatelných předmětů a jeho rozsah je natolik široký, že si v něm každý najde to svoje. Spolupořádala jsem řadu konferencí a panelových diskuzí, zúčastnila se letní stáže v Multikulturním centru Praha a exkurze do Berlína. Díky těmto zkušenostem a dobrému vedení jsem mohla pokračovat v navazujícím studiu na Univerzitě Karlově (obor Sociální a kulturní ekologie) a podílet se na zahraničních stážích a projektech. Zájem o projektové aktivity a práci s lidmi mě přivedl k zaměstnání koordinátorky pro sociální oblast a vzdělávání (město Příbram) a nyní už jen na částečný úvazek metodičky pro evropské projekty (Ministerstvo školství), kde každý den těžím z komunikačního rozvoje a jazykových dovedností, které mi TK dala.

V neposlední řadě TK sdružuje zajímavé lidi, kterým není lhostejné směřování dnešního světa. Pro mě je místem, kde jsem zažila báječné tři roky a získala přátele na celý život.“

A mnoho dalších...

A mnoho dalších...

Naši absolventi a studenti jsou inspirativní! Z dlouhého seznamu vybíráme jen některé jejich projekty, jiné jsou k nahlédnutí v aktualitách a na transkulturním facebooku.

Co dělají naši absolventi? přehled z léta 2022
rozhovor s Valerií Kahudovou
rozhovor s Terezou Kamešovou
rozhovor s Terezou Zyklovou a proslov z její promoce
rozhovor s Tomášem Hellerem
rozhovor s Fatimou Rahimi
pracovní stáž na Bali
expedice Monoxylon III
terénní výzkum na Špicberkách
stáž v Litvě
stáž v Koreji
dobrovolnická stáž v Kambodži
dobrovolnická stáž v uprchlickém centru
„objevení“ vlastních rodinných příběhů
jedna z mnoha studentských panelových diskuzí
naše sbírka studentských videí o Transkulturní komunikaci je k vidění tady

Reference odborníků z praxe

Mgr. Kateřina Sobotková, Člověk v tísni

Mgr. Kateřina Sobotková, Člověk v tísni

vedoucí studentských stáží, vzdělávací program Varianty

Studentky a studenti oboru Transkulturní komunikace vykonávali několik let v našem vzdělávacím programu pracovní stáže. Byl patrný jejich zájem o činnost naší organizace i vzdělávací aktivity pro naše cílové skupiny. Několik z nich projevilo zájem o opakovanou spolupráci v budoucnu. Zapojovali se do práce sekce globálního rozvojového vzdělávání (GRV), interkulturního vzdělávání (IKV) i mediálních aktivit sekce migrace. Během spolupráce si v rozhovorech často vyjasňovali, co by v budoucnu chtěli dělat, podle čeho se rozhodnout a některé právě oblast vzdělávání zaujala.

Mgr. Marek Čaněk, Ph.D., Multikulturní centrum Praha

Mgr. Marek Čaněk, Ph.D., Multikulturní centrum Praha

výkonný ředitel

Obor Transkulturní komunikace znám zprostředkovaně především přes studenty a studentky, kteří u nás byli na praxi a zapojili se alespoň na krátkou dobu do našich vzdělávacích a dalších projektů. S některými z nich jsme zůstali v kontaktu i po jejím skončení. S jednou absolventkou oboru Transkulturní komunikace nyní například připravujeme cyklus večerních přednášek o migraci, Lidovou školu migrace. Důležitost oboru Transkulturní komunikace se dnes potvrzuje téměř každý den spolu s diskusemi o přijímání uprchlíků, inkluzi migrantů anebo islámu. Potřebujeme takovéto obory, které přistupují kriticky k tomu, co je kultura, identita anebo migrační kontrola z perspektivy antropologie a dalších disciplín, a zároveň jsou prakticky orientované.