O studiu

Náplň studia

Základním pilířem studijního plánu jsou předměty seznamující studenty se základními koncepcemi teorie kultury a jejími hlavními segmenty (rodina a příbuzenské vztahy; společenské, hospodářské a politické systémy; národ a národnost; právo). Další dvě oblasti studia utváří předměty s filozofickým a etickým obsahem (např. dějiny filozofie, filozofie člověka, světová náboženství a mezináboženský dialog, etika migrace, bioetika, politická a sociální etika).
Curriculum doplňují okruhy předmětů (Praktické aplikace transkulturní komunikace, Osobnostně-rozvojový a komunikační modul), jež rozvíjejí schopnosti aplikovat teoretické poznatky v praxi. Podrobnější informace o předmětech najdete zde.

Cíle studia

V současnosti se stále více otevírají otázky po základních hodnotách západní civilizace a zároveň dochází ke konfrontaci s východisky ostatních kultur. Jedním z aktuálních požadavků kladených na naši společnost je proto požadavek transkulturní komunikace zdůrazňující aktivní přístup hledání společného jazyka napříč různými úrovněmi kulturních odlišností a to na základě východisek, která jsou všem kulturám zároveň vlastní a zároveň je překračují. Úkolem transkulturní komunikace není vytvoření univerzální kultury, ale umožnění takového dialogu, který překračuje hranice etnicity, náboženství, rasy či pohlaví nebo společenských tříd. Transkulturalitou je dialog „navzdory“ kultuře. I přes odlišnosti mezi lidmi různých kultur totiž lze vzájemně komunikovat.

Předpokladem tohoto dialogu je jak respektování kulturních odlišností, tak jejich překračování. Na jedné straně je tedy třeba se vyvarovat etnocentrismu. Na straně druhé je třeba si osvojit takový postoj kulturního relativismu, který nebude zcela rezignovat na vědomí přináležitosti k vlastní kultuře ani na základní etické principy, jež jsou obecně sdíleny navzdory rozdílům jednotlivých kultur.

Plodné vedení výše zmíněného dialogu je možné pouze tam, kde jsou jeho účastníci do jisté míry identifikováni s vlastní kulturou, jsou připraveni se takto sdílet a zároveň se nechat obohatit ze strany kultur ostatních. Zatímco „interkulturní a multikulturní komunikace“ setkání navzdory odlišnostem spíše pasivně předpokládá, „transkulturní komunikace“ ho aktivně vyhledává a umožňuje.

Přijímací řízení

Přihláška

Přihlášku je možno podat elektronicky na webu UHK.

S otázkami ohledně formalit přijímacího řízení se lze obrátit na Studijní oddělení PdF UHK.

Informace týkající se přímo oboru Transkulturní Komunikace vám poskytne Mgr. Petr Mikoška, Ph.D. (petr.mikoska@uhk.cz).

Pro další informace navštivte i naši Facebook stránku.

Přijímací Pohovor

1. Zajímají nás Vaše obecné předpoklady ke studiu: motivace a důvody, proč jste si vybrali právě Transkulturní Komunikaci; očekáváme, že rozumíte základním pojmům a náplni oboru; že máte alespoň základní znalosti kulturně antropologické, filosofické, religionistické, pedagogické a psychologické odborné literatury; součástí pohovoru je diskuse nad seznamem prostudované odborné nebo populárně-naučné literatury (tištěný seznam literatury si uchazeč přinese s sebou).

2. Od uchazečů očekáváme, že se budou na základě studia knihy „Robert F. MURPHY, Úvod do kulturní a sociální antropologie“ rámcově orientovat v okruzích kulturní antropologie: Kultura a lidská situace; Společenské systémy, statusy a role; Formy manželství a rodinného soužití; Příbuzenské svazky a systémy; Ekologie a hospodářství; Řád a autorita; Náboženství; Terénní výzkum. Studium další literatury k uvedeným tématům je doporučené nikoliv povinné.

Podrobnější a závazné informace o formalitách přijímacího řízení najdete zde. Formální podrobnosti o prezenční i kombinované formě studia Transkulturní Komunikace jsou k prostudování na webu UHK.

Hradec Králové a okolí

Těžko hledat člověka, který by pochyboval o tom, že Hradec Králové je skutečně dobré místo pro život a studium. Toto prastaré lidské sídlo na soutoku řek Labe a Orlice se totiž přes staletí vyprofilovalo do podoby krásného a příjemného města s historickým jádrem, spoustou moderní architektury a příjemnými zelenými a obytnými zónami. Ne nadarmo si Hradec už v meziválečné době vysloužil označení Salon republiky a je dodnes pravidelným vítězem soutěží o místo s nejvyšší kvalitou života v České republice.
Urbanistika, vyhlášená fakultní nemocnice a v zásadě bezproblémová doprava po městě však nejsou jediným argumentem ve prospěch Hradce.
Za zmínku stojí i okolí, protože dvě ze tří nejlepších přírodních lokalit v Česku jsou právě v Královehradeckém kraji. Máme na mysli Český ráj a Krkonoše (třetí perlou je Šumava na česko-bavorských hranicích). Pokud se vám v rovinatém Hradci zasteskne po skalních městech případně opravdových horách, vše je pohodlně dostupné i v rámci jednodenního výletu ze skvostného autobusového terminálu.
Z bonusů Hradce ještě třeba zmínit vyhlášené Klicperovo divadlo, jedinečné Kotěrovo muzeum a spoustu sportovních příležitostí a aktivit včetně přítomnosti extraligového hokejového klubu. Čilý kulturní, církevní, sportovní a akademický život se v Hradci snoubí s relativním klidem a pro mnohé příjemnou rozlohou, kdy vlastně kamkoliv můžete dojít pěšky. Protože i u nás platí staré Ciceronovo variatio delectat, změnu a rozptýlení můžete čas od času hledat třeba v nedalekých Pardubicích nebo se vydat na západ do 100km vzdálené Prahy.
Ujišťujeme vás, že ať se vydáte kamkoliv, tak se do našeho města v srdci Evropy budete rádi vracet…