Bakalářské studium

Náplň studia

Základním pilířem studijního plánu jsou předměty seznamující studenty se základními koncepcemi teorie kultury a jejími hlavními segmenty (rodina a příbuzenské vztahy; společenské, hospodářské a politické systémy; národ a národnost; právo). Další dvě oblasti studia utváří předměty s filozofickým a etickým obsahem (např. dějiny filozofie, filozofie člověka, světová náboženství a mezináboženský dialog, etika migrace, bioetika, politická a sociální etika).
Curriculum doplňují okruhy předmětů (Praktické aplikace transkulturní komunikace, Osobnostně-rozvojový a komunikační modul), jež rozvíjejí schopnosti aplikovat teoretické poznatky v praxi. Podrobnější informace o předmětech najdete zde.

Cíle studia

V současnosti se stále více otevírají otázky po základních hodnotách západní civilizace a zároveň dochází ke konfrontaci s východisky ostatních kultur. Jedním z aktuálních požadavků kladených na naši společnost je proto požadavek transkulturní komunikace zdůrazňující aktivní přístup hledání společného jazyka napříč různými úrovněmi kulturních odlišností a to na základě východisek, která jsou všem kulturám zároveň vlastní a zároveň je překračují. Úkolem transkulturní komunikace není vytvoření univerzální kultury, ale umožnění takového dialogu, který překračuje hranice etnicity, náboženství, rasy či pohlaví nebo společenských tříd. Transkulturalitou je dialog „navzdory“ kultuře. I přes odlišnosti mezi lidmi různých kultur totiž lze vzájemně komunikovat.

Předpokladem tohoto dialogu je jak respektování kulturních odlišností, tak jejich překračování. Na jedné straně je tedy třeba se vyvarovat etnocentrismu. Na straně druhé je třeba si osvojit takový postoj kulturního relativismu, který nebude zcela rezignovat na vědomí přináležitosti k vlastní kultuře ani na základní etické principy, jež jsou obecně sdíleny navzdory rozdílům jednotlivých kultur.

Plodné vedení výše zmíněného dialogu je možné pouze tam, kde jsou jeho účastníci do jisté míry identifikováni s vlastní kulturou, jsou připraveni se takto sdílet a zároveň se nechat obohatit ze strany kultur ostatních. Zatímco „interkulturní a multikulturní komunikace“ setkání navzdory odlišnostem spíše pasivně předpokládá, „transkulturní komunikace“ ho aktivně vyhledává a umožňuje.

Přihláška

Přihlášku je možno podat elektronicky na webu UHK.

S otázkami ohledně formalit přijímacího řízení (bakalářské prezenční; bakalářské kombinované) se lze obrátit na Studijní oddělení PdF UHK.

Informace týkající se přímo oboru Transkulturní Komunikace vám poskytne Mgr. Petr Macek, Ph.D. (petr.macek@uhk.cz).

Pro další informace navštivte i naši Facebook stránku.

Přijímací Pohovor

1. Zajímají nás Vaše obecné předpoklady ke studiu: motivace a důvody, proč jste si vybrali právě Transkulturní Komunikaci; očekáváme, že rozumíte základním pojmům a náplni oboru. Součástí pohovoru je diskuse nad seznamem prostudované odborné nebo populárně-naučné literatury (tištěný seznam literatury si uchazeč přinese s sebou).

2. Od uchazečů očekáváme, že se budou na základě studia knihy „Robert F. MURPHY, Úvod do kulturní a sociální antropologie“ rámcově orientovat v okruzích kulturní antropologie. 

Podrobnější a závazné informace o formalitách přijímacího řízení najdete zde.

Magisterské studium

O studiu

Magisterské studium Transkulturní komunikace je zaměřeno na tvorbu vlastního výzkumného projektu studentů, v němž se propojují stěžejní pilíře studia Transkulturní komunikace (kulturní a sociální antropologie, religionistika, filosofie a etika) s praktickou aplikací při řešení aktuálních sociální, kulturních a politických otázek.

Studium je koncipováno jako dvouleté. Nabízí pokročilé kurzy v oblasti teorie kultury a rozvíjení jednotlivých perspektiv Transkulturní komunikace (mimetická teorie, ekologická etika, psychologická antropologie, interpretace moderních uměleckých děl). Velká pozornost je věnována metodice kvalitativního výzkumu a odbornému anglickému jazyku.

Profil uchazeče

Studijní program je určený absolventům bakalářského studijního programu Transkulturní komunikace nebo absolventům bakalářského studia příbuzných programů, které jsou zaměřeny na reflexi vztahu člověka a kultury a jejichž profilující předměty zohledňují kulturně-antropologickou, filozofickou a etickou dimenzi přístupu k problematice.
Příbuznost oborů bude posouzena na základě výpisu absolvovaných předmětů a seznamu státních závěrečných zkoušek.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent má znalost základních textů z oblasti filozofie, náboženství a kultury, které reflektují možnosti uskutečňování dialogu napříč kulturními odlišnostmi. Je tak seznámen s historickým vývojem oboru a současnými koncepcemi transkulturní komunikace.
Absolvent je schopen systematicky zkoumat specifické determinanty jednotlivých kultur a navrhovat možnosti jejich překračování. K tomu je vybaven schopností analyzovat, kriticky hodnotit a tvůrčím způsobem interpretovat relevantní českou a zahraniční literaturu. Dále disponuje nástroji, které mu umožňují metodicky aplikovat osvojené koncepce. K odborným dovednostem studenta patří rovněž realizování teoretického i empirického výzkumu.
Absolvent se může uplatnit v akademické sféře (sociální a humanitní nauky), veřejnoprávních institucích (na úrovni státní správy a samosprávy v úřadech a na odborech zabývajících se přistěhovalectvím, integrací a uchováváním kulturních tradic), v neziskových a charitativních organizacích (zejména ve sféře péče o kulturní / etnické / jazykové menšiny, kulturní paměť, navazování dialogu mezi konfliktními skupinami apod.), ve sdělovacích prostředcích (audiovizuální, tištěné, elektronické), v kulturních a výchovných organizacích, v think-tancích zaměřených na Evropu, multikulturalismus a podobná témata. Je schopen působit v oblasti prevence (např. v nízkoprahových centrech), volnočasových aktivit a v dalších pozicích, které vyžadují vedení dialogu napříč kulturami. 

Přihláška

Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru v jednom dni. Při hodnocení uchazečů je kladen hlavní důraz na přípravu projektu diplomové práce, orientaci v oboru Transkulturní komunikace a schopnosti práce s odbornou literaturou.

Povinné podkladové materiály pro přijímací řízení, které si s sebou  uchazeč přinese k přijímacímu pohovoru:
 • Projekt diplomové práce, v rozsahu max. 1 strany A4. Projekt má představit hlavní cíl a teze diplomové práce a její vztah k oboru Transkulturní komunikace. Jeho cílem není podat detailní a definitivní představu o podobě práce, ale základní vstupní myšlenky a teze.
 •  Projekt by měl obsahovat:  
  • Hlavní téma (název) práce 
  • Základní cíl a hypotézu práce 
  • Vztah tématu k oboru Transkulturní komunikace  
  • Návrh metodologického a teoretického ukotvení práce
  • Stručné nastínění struktury práce 
  • Základní literaturu (5-10 položek) 
 • Motivační dopis, max. rozsah 1 strany A4. Uchazeč v něm stručně představí svůj zájem o obor Transkulturní komunikace, případně své dosavadní absolvované studium, témata svého odborného zájmu apod.  

Přijímací pohovor

Přijímací zkouška se skládá z těchto částí:
 • Diskuze o diplomním projektu a motivačním dopise uchazeče
 • Diskuze o odborné literatuře vztahující se k oboru Transkulturní komunikace
 • Porozumění anglickému odbornému textu, stručný rozhovor v angličtině o dosavadním studiu a odborných zájmech uchazeče
Povinná literatura k přijímacímu řízení:
Burda, F. Za hranice kultur: transkulturní perspektiva. Brno: CDK, 2016.
Doporučená literatura k přijímacímu řízení:
Burda, F. (ed.). Transkulturní cesty ke tkáním kulturního přediva.
Člověk jako východisko dialogu kultur 1, 2.
Krize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi.
Sokolíčková, Z. Výzvy pro transkulturní komunikaci.
Celkové hodnocení výsledků je vyjádřeno pomocí bodového ohodnocení. Ke studiu je možné se přihlásit elektronicky.

Hradec Králové a okolí

Těžko hledat člověka, který by pochyboval o tom, že Hradec Králové je skutečně dobré místo pro život a studium. Toto prastaré lidské sídlo na soutoku řek Labe a Orlice se totiž přes staletí vyprofilovalo do podoby krásného a příjemného města s historickým jádrem, spoustou moderní architektury a příjemnými zelenými a obytnými zónami. Ne nadarmo si Hradec už v meziválečné době vysloužil označení Salon republiky a je dodnes pravidelným vítězem soutěží o místo s nejvyšší kvalitou života v České republice.
Urbanistika, vyhlášená fakultní nemocnice a v zásadě bezproblémová doprava po městě však nejsou jediným argumentem ve prospěch Hradce.
Za zmínku stojí i okolí, protože dvě ze tří nejlepších přírodních lokalit v Česku jsou právě v Královehradeckém kraji. Máme na mysli Český ráj a Krkonoše (třetí perlou je Šumava na česko-bavorských hranicích). Pokud se vám v rovinatém Hradci zasteskne po skalních městech případně opravdových horách, vše je pohodlně dostupné i v rámci jednodenního výletu ze skvostného autobusového terminálu.
Z bonusů Hradce ještě třeba zmínit vyhlášené Klicperovo divadlo, jedinečné Kotěrovo muzeum a spoustu sportovních příležitostí a aktivit včetně přítomnosti extraligového hokejového klubu. Čilý kulturní, církevní, sportovní a akademický život se v Hradci snoubí s relativním klidem a pro mnohé příjemnou rozlohou, kdy vlastně kamkoliv můžete dojít pěšky. Protože i u nás platí staré Ciceronovo variatio delectat, změnu a rozptýlení můžete čas od času hledat třeba v nedalekých Pardubicích nebo se vydat na západ do 100km vzdálené Prahy.
Ujišťujeme vás, že ať se vydáte kamkoliv, tak se do našeho města v srdci Evropy budete rádi vracet…