Antropologie těla

Magisterské

Předmět seznamuje studenty se základními problémy, tématy a metodami antropologie těla, přičemž se zaměřuje na kulturní dimenzi těla. V takto pojatém bádání je tělo pojato jako základní lidský instrument, jenž se stává objektem tvorby artefaktů (ať už přetvářením, nebo zobrazováním), či přímo artefaktem, podléhá společenským normám (které jsou vynucovány jeho disciplinací), a jako kulturní jev se nutně pohybuje v pavučinách významů. Obrysy antropologického obrazu těla vyniknou zkoumáním těla v mezních situacích či podobách. Následovat bude výklad o možnostech jejich překonání. Zvláštní důraz bude kladen na sport a tělovýchovu (dále jen „sport“). Budeme se zabývat funkcemi sportu v procesech akulturace, indoktrinace a tvorby komunitní, etnické a národní identity, s ohledem na různé podoby nacionalismu (budování kolektivního národního Těla apod.), dále na funkce sportu v kulturních systémech totalitních režimů, konceptualizace sportu coby nového či náhradního náboženství (zejm. vazby na ideologie „nového člověka“), a na rozličné vztahy sportu a ostatních oblastí kultury. Pomocí vybraných sond bude sport zkoumán v jeho paradoxní rozprostraněnosti mezi hrou a bojem, vedoucí v jednom směru k „infantokracii“ postmoderní doby, v druhém směru pak ke sportu coby přípravě na ozbrojený boj, nezřídka přerůstající do fyzického násilí, ať už spontánního, nebo organizovaného. Výklad se bude týkat zejména Evropy a Spojených států amerických v 19. a 20. století, ovšem s četnými přesahy historickými i teritoriálními – a to i mimoevropskými. Předmět povede studenty k přemýšlení o lidském těle, tělesnosti a tělo-výchově v nových souvislostech, a obohatí tak jejich porozumění transkulturní dimenzi člověka současného i minulého.

Hlavní témata – osnova:
– úvod do antropologie těla, základní metodologické přístupy
– tělo a artefakt, tělo jako artefakt
– disciplinace těla, tělo v procesech socializace a akulturace
– sémantizace těla; tělo, tender, sexualita; zvláštní význam obličeje
– tělo v mezních situacích: nemoc, invalidita, bolest
– tělo a náboženství, vztah těla a duše
– sport pohledem antropologie
– sport jako rituál, karnevalismus
– sport, gender a sexualita
– sport a každodennost v západní kultuře od raného novověku

BLANCHARD, Kendall. The Anthropology of Sport: An Introduction. Westport: Bergin & Garvey, 1995.
BESNIER, Nico; BROWNELL, Susan; CARTER, Thomas F. The Anthropology of Sport: Bodies, Borders, Biopolitics. Oakland: University of California Press, 2018.
ELIAS, Norbert. O procesu civilizace, díl 1. Praha: Argo, 2006.
ELIAS, Norbert. O procesu civilizace, díl 2. Praha: Argo, 2007.
FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000.
HOGBIN, Ian. The Island of Menstruating Man. Prospect Heights: Waveland Press, 1970.
LÉVI- STRAUSS, Claude. Smuté tropy. Praha: Odeon, 1966.
NEWMAN, Philip; BOYD, David. The Making of Man: Ritual and Meaning in Awe Male Initiation. In: HERDT, Gilbert (ed.). Rituals of Manhood: Male Initiations in Papua New Guinea. Berkeley: University of California Press, 1982, s. 239–285.
PITTS-TYLOR, Victoria (ed.). Cultural Encyclopedia of the Body. Westport: Greenwood Press, 2008.
VRHEL, František. Antropologie sexuality: sociokulturní hledisko. Brno: Masarykova univerzita – NAUMA, 2002.
ZAPLETAL, Miloš. Hromadné štafetové běhy v prvorepublikovém Československu. In: LOEWENSTEIN, Bedřich; HLAVAČKA, Milan; ŠÍSTEK, František a kol. Násilí: jiná moderna. Praha: Historický ústav AV ČR, 2017, s. 185–196.