Antropologie výchovy a vzdělávání

Magisterské

Cílem předmětu je poskytnout studentům antropologickou perspektivu na výchovu a vzdělávání, která se liší od pedagogické perspektivy holistickým pohledem danou problematiku. V kurzu budou studenti seznámeni se základními antropologickými koncepty, které se týkají reprodukce kultury, kulturního konfliktu. Budou řešena témata jako diverzita ve vzdělávání a koncepty vzdělávání v souvislosti s geopolitickým a kulturním kontextem. Prostřednictvím četby doporučené literatury (např. Willis, 1981) a vlastního výzkumného šetření se dozvědí, jaký je vztah mezi kulturou, výchovou a vzděláním. Kurz bude zaměřen na vztah mezi rodinou a školou a jeho proměny v závislosti na situaci rodiny; tj. v jaké pozici se nachází v rámci dominantní skupiny.

1. Antropologie výchovy a vzdělávání, základní témata, perspektivy sociálních věd – pedagogiky, sociologie, psychologie, kulturní antropologie
2. Základní paradigmata: funkcionalismus, teorie konfliktu, symbolický interakcionismus.
3. Důležité pojmy z hlediska antropologie výchovy: Sociální struktura, třída, etnicita, socializace, enkulturace, sociální kontrola, sociální stratifikace, sociální mobilita.
4. Výzkumné přístupy v antropologii výchovy a vzdělávání
5. Škola jako sociální systém, etnicita ve škole.
6. Školní procesy – vyjednávání, reprodukce, strategie.
7. Profese učitele a její sociologické souvislosti.
8. Žáci, studenti, vrstevnická skupina.
9. Antropologický pohled na rodinu, příbuzenské systémy. Podoby rodiny v kulturních souvislostech. Morálka a normy v různých sociálních a kulturních společenstvích.
10. Rodina a vzdělání, problematika sociální reprodukce a kulturního kapitálu.
11. Změny v postavení dítěte v rodině, v návaznosti na historii a postavení rodiny v sociální stratifikaci.
12. Role vzdělání v sociální stratifikaci a sociální mobilitě.
13. Sociální inkluze a exkluze, segregace, marginalizace; rodina v poli sociální pomoci.

BITTNEROVÁ, Dana, DOUBEK, David a Markéta LEVÍNSKÁ. Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha: Fakulta humanitních studií, 2011.
BITTNEROVÁ, Dana., David DOUBEK a Markéta LEVÍNSKÁ. Socializace dítěte ve vyloučené lokalitě: schéma děti si dělají, co chtějí. Urban People: Lidé města. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2013, 15(2), 3-25.
DOUBEK, David, LEVÍNSKÁ, Markéta. Schemata a výzkum přístupu k výchově ve vyloučených lokalitách. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013 18(1), 77-96.
WILLIS, Paul. Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. New York : Columbia University Press, 1981.