Etická východiska transkulturní komunikace

Magisterské

Předmět Etická východiska Transkulturní komunikace seznamuje se základními etickými pojmy a kategoriemi, představuje vybrané etické teorie a systémy a staví je do širších kulturních souvislostí. Uvedený teoretický základ slouží jako východisko pro aplikaci etických kategorií na vybrané problémy v transkulturním kontextu.
Cílem předmětu je poskytnout souhrnný teoretický základ pro zamýšlení se nad etickými tématy spojenými s aktuálními otázkami, které se objevují v současném světě. Zároveň předmět poskytuje studentům znalosti, díky nimž budou schopni nastolená témata reflektovat v transkulturní perspektivě.

Hlavní témata – osnova:
– Etymologie pojmu morálka a etika. Základní pojmy a etické kategorie. Vztah etiky k ostatním vědním disciplínám.
– Svoboda, svobodné rozhodování a jednání. Uplatnění vůle v rozhodování a jednání.
– Svědomí a jeho pojetí u vybraných myslitelů. Etika ctností.
– Etické poznání a hodnocení.
– Tolerance – kulturní a transkulturní perspektiva.
– Etika jakou součást filosofie. Vybrané etické otázky v dějinách filosofie.
– Etika v teologickém kontextu. Etika jako součást náboženských systémů – komparace etických hodnot a norem u tzv. zjevených náboženství.

ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994.
BERGSON, Henri. Čas a svoboda: o bezprostředních datech vědomí. Praha: Filosofia, 1994.
JONAS, Hans. Princip odpovědnosti: Pokus o etiku pro technologickou civilizaci. Praha: Oikoymenh, 1997.
MACINTYRE, Alasdair C. Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti. Praha: Oikoymenh, 2004.
RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995.
SINGER, Peter. Democracy and Disobedience. Oxford: Clarendon, 1973.
STÖRIG, Hans J. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.