Důstojnost člověka a perspektivy transkulturality ve filmu a literatuře

Magisterské

Předmět reflektuje, jaká východiska transkulturality nabízí moderní umělecké vyprávění ztvárněné filmovou i literární formou. Zvažuje potenciál uměleckého díla vyjadřovat nejen kulturně podmíněné rysy lidské existence, ale i způsob bytí společný všem lidem. Zohledňuje narativitu jako jeden ze základních projevů kultury a táže se po souvislostech mezi významem fikčních vyprávění a tím, co znamená být člověkem. Zvláště zvažuje předpoklad, že vnitřní svět uměleckého vyprávění (coby specifický projev lidské činnosti) nabývá potenciál vyjevovat vlastní způsob lidského bytí.

V daném ohledu předkládá k úvaze, zda umělecké vyprávění symbolicky neodkazuje k tomu, že člověk je bytostí, která pro sebe vyžaduje ukotvení své osobní důstojnosti v nepodmíněném obdarování, přijetí a začlenění do ryzí vzájemnosti. Pokud by se totiž mohl člověk prostřednictvím sémantiky uměleckého díla setkávat s ontologickou strukturou společnou všem lidem, pak by interpretace uměleckého vyprávění mohla tvořit významné východisko transkulturní komunikace. Interpretace uměleckých vyprávění z různých kulturních prostředí by se tak mohla stát jednou z cest, které umožňují člověku překročit hranice své kulturní podmíněnosti, porozumět lidem ostatních kultur a prostřednictvím jejich kultury prohlubovat poznání sebe sama.

V průběhu výuky je kladen důraz na seznámení s některými koncepcemi vztahu umění a lidského bytí (prostřednictvím výkladu a rozboru vybraných textů), na možnosti využití interpretace uměleckých vyprávění při zpracování studentských projektů a na interpretaci vybraných děl (různých kulturních okruhů).

Předmět volně navazuje na semináře Proměny života ve světovém filmu a Úděl člověka ve filmu a literatuře 20. století z bakalářského studia.

Hlavní témata – osnova:
– narativita jako jeden ze základních projevů kultury
– různé možnosti odkazování uměleckých vyprávění
– fikční vyprávění a otázka po člověku
– fikční světy, kulturní determinace a transkulturní dialog

BARACCO, Alberto. Hermeneutics of the film world: a Ricœurian method for film interpretation. Cham: Palgrave Macmillan, 2017.
BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. (Vybrané části.)
FOŘT, Bohumil. Fikční světy Thomase Pavela. In PAVEL, Thomas. Román: morálka a svoboda. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009, s. 85–101.
HOJDA, Jan. Obrazy člověka ve vybraných dílech literatury a filmu 20. století. Ostrava: Moravapress, 2013.