Diplomový seminář 4

Magisterské

Závěrečný diplomový seminář bude věnován otázkám spojeným s dokončováním diplomových projektů. Zaměření se proto na problémy spojené s ucelenou prezentací výsledků výzkumů, jejich odpovídajícímu propojení s teoretickým a metodologickým ukotvením práce apod. Seminář by měl studentům napomoci při zpracovávání koherentního finálního textu diplomové práce.
Aktivity v semináři budou založeny na prezentaci projektů, diskuzích a vzájemné oponentuře.

Hlavní témata – osnova:
– zásady finalizace diplomového projektu
– prezentace výsledků výzkumu
– kontextualizace výsledků výzkumu
– editace textu diplomové práce
– zásady prezentace textu diplomového práce a její obhajoby

BURDA, František. On Transcultural Communication. A challenge to the Global Thinking. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015.
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.