Člověk a válka

Magisterské

Předmět uvádí do problematiky mechanismů spouštění válečných konfliktů perspektivou mimetické antropologie René Girarda. Struktura kurzu je vystavěna na mimetické analytické četbě Von Clausewitzova spisu O válce. Představuje válečný konflikt jako dynamický proces, jehož funkce je pevně svázána s vnitřními mechanismy kultury, jejichž struktura se může značně variovat.
Cílem předmětu je předložit nástin hlavních okruhů problematiky mimetických mechanismů spouštění konfliktu, hledání rozumovou cestou odpovědi na otázku jaké vnitřní mechanismy kultury se dominantním způsobem podílejí na vzniku a vývoji válečných střetů, jak se na základě těchto mechanismů formuje a ovlivňuje myšlení i jednání jednotlivců i společnosti.

Hlavní témata – osnova:
– stupňování ke krajnostem
– Clausewitz, Hegel a Girard
– duel a reciprocita
– duel a posvátno
– polarizující sblížení
– útok a obrana – pozastavená polarita
– rozpad pravidel
– čelit nepříteli
– identifikace s jednající osobou
– možné a nemožné smíření
– otázka možnosti návratu k „obyčejnému“ životu
– racionální a mimetické modely konfliktu

GIRARD, René. Battling to the End. Michigan: Michigan State University, 2009.
GIRARD, René. Violence and the Sacred. Baltimore: John Hopkins University, 1979.
BURDA, František. O násilí v kultuře. Girardovské reflexe. Ostrava: Moravapress, 2013.
BURDA, František. Kultura – doličný předmět perzekučního mechanismu. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013.