Diplomový seminář 3

Magisterské

Třetí díl diplomového semináře se bude věnovat především diskuzím o dílčích problémech při psaní diplomové práce. Základem práce budou opět prezentace jednotlivých projektů a následná oponentura z řad ostatních studentů.
Seminář bude zaměřen jak na otázky spojené s tématy jednotlivých projektů, tak i s problematikou akademického odborného slohu. Seminář by měl studentům umožnit hlubší promýšlení vlastního diplomového tématu, jeho strukturace a teoretického a metodologického ukotvení práce. Studenti budou v průběhu semináře prezentovat dílčí výsledky svých výzkumů a společně promýšlet hlavní teze a metodologii svých prací.

Hlavní témata – osnova:
– Teoretické ukotvení diplomního projektu
– Metodologie diplomního projektu
– Prezentace základní struktury diplomních projektů
– Skupinová diskuze a oponentura diplomních projektů

BURDA, František. On Transcultural Communication. A challenge to the Global Thinking. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015.
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.