Etická východiska transkulturní komunikace 2: Etické aspekty migrace

Bakalářské

Úvodní prvek:

ETI2

Předmět seznamuje se základními obecnými pojmy a kategoriemi z oblasti problematiky migrace, představuje základní teoretické postoje a teorie týkající se migrace, upozorňuje na kulturní souvislosti projevující se v odlišnostech mezi jednotlivými migračními politikami a postoji k identitě člověka. Současně upozorňuje na historický vývoj migrace a posun důrazů migračních politik jednotlivých států.

Cílem předmětu je předložit nástin etických aspektů migrace jakožto části etiky a sociální a kulturní antropologie, která hledá rozumovou cestou odpověď na otázku co je to kultura, jak se formuje a jak ovlivňuje myšlení a jednání lidského jedince i společnosti. Předmět poukazuje na některé způsoby, jakými lze odpovídat na otázku po způsobech formování kultur a nastiňuje konkrétní možnosti reflexe základních etických problémů kultury spojených s faktorem migrace.

Osnova předmětu: 1) proměňující se fenomén migrace, terminologie, migrační politiky, 2) analytická východiska migrace, 3) přistěhovalectví a identita, modely integrace, 4) vývoj postojů k přistěhovalectví, 5) integrační politiky v rámci EU, 6) konvergence přistěhovaleckých politik, 7) česká perspektiva přistěhovalecké politiky, 8) nástin teorií migrace, 9) obecný etický rámec migrace, 10) sociální etika a přistěhovalectví, 11) křesťanská perspektiva a otázka suverenity, 12) migrace v ČR.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: eti2.docx

Úvodní prvek:

ETI2