Teorie kultury 4: Antropologie jazyka, národa a národnosti

2. ročník

Předmět zprostředkovává antropologické porozumění vzájemnému vztahu jazykových projevů a kultury. Přistupuje k jazyku jako ke kulturnímu zdroji a jako k projevu kulturní praxe. Dále se předmět zabývá problematikou národa a národnosti jako kulturních fenoménů, jejichž prostřednictvím se člověk vymezuje v rámci sociálních vztahů. Všímá si jazykových, geografických, politických, ekonomických a náboženských vlivů na utváření národního vědomí a národní identity. Představuje v dějinné perspektivě různé modely národní identity, všímá si rozlišení mezi „politickým“ a „etnickým“ národem a věnuje se též otázkám národního státu, práva národů na sebeurčení a nacionalismu.

Cílem předmětu je naučit studenty uvažovat kriticky o kategoriích jazyka a národa, orientovat se v základní literatuře a aplikovat znalosti na aktuální kauzy ve společnosti. Kromě práce s odbornými texty je cílem kurzu rozvíjet schopnost pracovat v týmu při přípravě odborných panelových diskusí.

Osnova předmětu: 1) jazyk jako předmět antropologických studií; lingvistická antropologie a etnologie, antropologická lingvistika a etnolingvistika, 2) etnografie komunikace, neverbální komunikace a písmo, 3) jazyk jako kulturní fenomén a význam jeho studia pro poznání kultur, 4) typologie jazyků, 5) jazyk v současném světě – aktuální otázky a výzvy (globalizace a omezení jazykové diverzity; ekolingvistika), 6) antropologické studium národa a národností; etnologie a etnografie, 7) pojem národa a národnosti; národ, rod a národnost; národ a lid, 8) národní vědomí a národní identita a její proměny v dějinách, 9) modely národní identity a transkulturní komunikace, 10) právo na sebeurčení a národní stát, 11) nacionalismus, rasismus atd., 12) národ v současném světě – otázky globalizace, integrace národních států atd.

Seznam doporučené literatury najdete zde: tek4.docx