prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

Vedoucí katedry - Profesor

Úvodní fotka:

prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

Tomáš Petráček se odborně věnuje moderním sociálním a církevním dějinám, historické antropologii a konceptu dějinnosti jako transkulturního fenoménu. Katedra kulturních a náboženských studií se pod jeho vedením (od roku 2007) stala jedním z nejvýraznějších vědecko-publikačních pracovišť univerzity a spustila výuku Transkulturní komunikace v češtině a angličtině.

Vzdělání, kvalifikace, zaměstnání

 • v prosinci 2019 byl na návrh Univerzity Karlovy jmenován profesorem
 • v srpnu 2007 jmenován vedoucím Katedry náboženské výchovy a charitativní práce na PdF UHK, transformována na Katedru kulturních a náboženských studií
 • Collegio Teutonico – Řím/Vatikán (2007), tříměsíční badatelský pobyt Pověřen vedením Akademické duchovní služby v HK (2007)
 • Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Olomouc (2006-2008)
 • doktorandské studium oboru teologie specializace církevní dějiny v únoru 2008 obhájil disertační práci (školitel prof. F. X. Halas) a obdržel vědecký titul Th.D.
 • od září 2005 odborný asistent Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK v Praze a kaplanem u kostela Panny Marie v Hradci Králové
 • Univerzita Fribourg – Švýcarsko (2002–2005)
 • vyslán k dokončení teologických studií na teologickou fakultu Univerzity Fribourg říjen 2005 ukončení studijního programu k udělení titulu Licentia in Sacra Theologia (insigni cum laude), specializace církevní dějiny (prof. Guy Bedouelle, Mariano Delgado)
 • l’Institute Catholique – Paříž (2000), měsíční studijní pobyt
 • KTF UK Praha (2000–2002) studium katolické teologie vstup do Arcibiskupského semináře za diecézi Hradec Králové
 • FF UK Praha, Ústav hospodářských a sociálních dějin (1999–2002)
 • doktorandské studium oboru historie březen 2002 obhajoba disertační práce „Fenomén darovaných lidí v přemyslovských zemích 11. – 12. století“ (školitel prof. J. Čechura)
 • obdržen titul PhDr. a Ph.D. v oboru hospodářských a sociálních dějin Friedrich – Wilhelm University – Bonn (1997), měsíční studijní pobyt
 • FF UK Praha (1990–1992 a 1996–1999) studium oboru historie – etnologie
 • v letech 1992 – 1996 studium přerušeno ze zdravotních důvodů
 • červen 1999 získán akademický titul Mgr. (summa cum laude)
 • Gymnázium Hořice (1986 – 1990), maturitní zkouška složena s vyznamenáním

Bibliografie

Vědecké monografie
PETRÁČEK Tomáš. Fenomén darovaných lidí v českých zemích 11.-12. století: K poznání hospodářských a sociálních dějin českých zemí v době knížecí. 1. vydání. Praha: Desktop Publishing UK FF, 2003. ISBN 80-7308-041-9. 287 s.
PETRÁČEK Tomáš. M.-J. Lagrange. Bible a historická metoda. 1. vydání. Praha: Krystal OP, 2005. ISBN 80-85929-72-4. Kritická biografie zakladatele moderní biblické vědy (106 s.) a překlad klíčových textů z francouzštiny (78 s.).
PETRÁČEK Tomáš. Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize: Život a dílo Vincenta Zapletala OP (1867-1938). 1. vydání. Praha: Krystal OP, 2006. ISBN 80-85929-81-3. 273 s.
PETRÁČEK Tomáš. Le Pere Vincent Zapletal O.P. (1867-1938). Portrait d´un exegete catholique. Studia friburgensia – Series historica 6. 1. vydání. Fribourg: Academic Press Fribourg, 2007. ISBN 978-2-8271-1026-1. 177 s.
PETRÁČEK Tomáš. Bible a moderní kritika. Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2011. ISBN 978-80-7429-248-4. 347 s.
PETRÁČEK Tomáš. Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek. Fenomén darovaných lidí přemyslovských Čech. 1. vydání. Praha: Argo, 2012. ISBN 978-80-257-0796-8. 405 s.
PETRÁČEK Tomáš. Sekularizace a katolicismus v českých zemích. Specifické rysy české cesty od lidové církve k nejateističtější zemi světa. 1. vydání. Ostrava: Moravapress, 2013. ISBN 978-80-87853-05-4. 134 s.
PETRÁČEK Tomáš. Adaptace, rezistence, rezignace. Církev, společnost a změna v novověkých dějinách. 1. vydání. Ostrava: Moravapress, 2013. ISBN 978-80-87953-07-8. 96 s.
PETRÁČEK Tomáš. Člověk, hodnoty a dynamika středověké společnosti. Antropologické koncepty středověku v transkulturní perspektivě. 1. Vydání. Ostrava: Moravapress, 2014. ISBN 978-80-87853-13-9.
PETRÁČEK Tomáš. Church, Society and Change. Christianity impaired by conflicting elites. 1. Vydání. Lublin (Poland): EL Press 2014. ISBN 978-83-86869-35-0. 124 s.
PETRÁČEK Tomáš. In the Maelstrom of Secularisation, Collaboration and Persecution. Roman Catholicism in Modern Czech Society and the State. Lublin: EL Press 2014. ISBN 978-83-86869-40-4. 129 s.
PETRÁČEK Tomáš. Man, Values and Dynamics of Medieval Society. Anthropological Concepts of the Middle Ages in a Transcultural Perspective. Lublin: EL Press 2014. ISBN 978-83-86869-39-8. 126 s.
PETRÁČEK Tomáš. Církev, tradice, reforma. Odkaz druhého vatikánského koncilu. Praha: Vyšehrad 2016. ISBN 978-80-7429-643-7. 246 s.
PETRÁČEK Tomáš. Power and Exploitation in the Czech Lands in the 10th-12th Centuries. A Central European Perspective. ECEE 40. Leiden – Boston: Brill 2017. ISBN 978-90-04-28488-3. 373 s.
PETRÁČEK Tomáš. Západ a jeho víra. 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformy. Praha: Vyšehrad 2017. ISBN 978-80-7429-911-7.

Části monografických publikací
PETRÁČEK Tomáš. Církev, právo a finalita lidské existence u Tomáš Akvinského: Několik poznámek ke zdrojům, smyslu a závaznosti církevního práva. In: KRAFL Pavel. Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV (= Opera Instituti historici Pragae, series C-Miscellanea 19). 1. vydání. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008. ISBN 978-80-7286-121-7. s. 127-138.
PETRÁČEK Tomáš. Historický kontext vzniku a rozšíření katechismů v 16. Století. In: kol. autorů. O katechezi, kolektivní monografie. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2009.
ISBN 978-807405-061-9. s. 51-68.
PETRÁČEK Tomáš. Věřící, ateisté, fideisté v době (anti-)modernistické krize. In: kol. autorů.  Ateismus. Teologická reflexe. Hradec Králové: Typo Studio, 2009. ISBN 978-80-87363-02-7. s. 69-89.
PETRÁČEK Tomáš. Emancipace, liberalismus a identita: Židé a evropské státy 19. století. In: Sládek Karel a kol. Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. ISBN 978-80-87378-19-9. s. 83-97.
PETRÁČEK Tomáš. Katolická církev, evropská společnost a proměny státního zřízení v 19. a 20. století. Sládek Karel a kol. Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. ISBN 978-80-87378-19-9. s. 99-117.
PETRÁČEK Tomáš. Evangelium, církev a žena: několik tezí k postavení ženy ve středověkém křesťanstvu. In: kol. autorů. Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka a její doba. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2010. ISBN 978-80-7405-082-4. s. 79-85.
PETRÁČEK Tomáš. Chudoba jako prokletí a ctnost: proměny chápání a hodnocení chudoby v dějinách Západu. In: kol. autorů. Různé tváře chudoby. Teoretické reflexe. Kolektivní monografie. Hradec Králové: Garamon, 2010. ISBN 978-80-86472-49-2. s. 7-18.
PETRÁČEK Tomáš. Svatý kníže Václav a sociální problémy jeho doby. In: KUBÍN Petr (ed.) Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého. Praha: TOGGA, 2010. ISBN 978-80-87258-23-1. s. 89-102.
PETRÁČEK Tomáš. Reliquien, Heilige und anima separata bei Thomas von Aquin. In: DOLEŽALOVÁ Eva et al.  Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter (= Colloquia mediaevalia Pragensia 11). Praha: Filosofia, 2010. ISBN 978-80-7007-292-9. s. 11-25.
PETRÁČEK Tomáš. Fenomén krize v dějinách církve. In: kol. autorů. Krize a kairos. Teologická perspektiva. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-87378-77-9. s. 95-110.
PETRÁČEK Tomáš. Minulost, vina a usmíření: Život P. Josefa Čiháka na pozadí osudů české církve druhé poloviny 20. století. In: kol. autorů. Kněz Josef Čihák. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké – Diecézní teologický institut, 2011. ISBN: 978-80-260-1558-1. s. 114-124.
PETRÁČEK Tomáš. Stát a kněží, kněží a stát. Proměny vztahu katolického kléru a státu v Evropě 19. a 20. století. Sládek Karel a kol. Křesťansví a Islám v liberálním státu. Výzvy tradice a současnosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011, s. 151-168. ISBN 978-80-7465-006-2
PETRÁČEK Tomáš. Inkulturation und Rezeption des Christentums am Beispiel der tschechischen Geschichte. In:  VON LUBER Marcus (Hrsg.) Kontextualität des evangeliums. Weltkirchliche herausforderungen der Missionstheologie. Weltkirche und Mission 2. Regensburg: F. Pustet, 2012. ISBN: 978-3-7917-2464-2. s. 103-117.
PETRÁČEK Tomáš. Uniformita a diverzita ve středověké společnosti: Předpoklady multikulturality a transkulturní komunikace v perspektivě historické antropologie. In: kol. autorů. Krize v multikulturalismu, multikulturalismus v krizi. 1. vydání. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012. ISBN 978-80-7405-188-3. s. 99-110.
PETRÁČEK Tomáš. Christen – Gesellschaft – Politik. Einige Bemerkungen aus der tschechischen Perspektive. In: GLOMBIK, Konrad (Hrsg.) Wiara i moralność. Argumentacja theologiczna we wspólczesnej debacie spolecznej/Glaube und Moral. Theologische Argumentation in der gesellschaftlichen Debatte der Gegenwart. Colloquia Theologica 18. Opole: Opole University 2013. ISBN 978-83-63950-27-9. S. 297-311.
PETRÁČEK Tomáš. Mistr a teologie. Dominikán Jean-Pierre Torrell, Tomáš Akvinský a radost z myšlení. In: Jean-Pierre Torrell. Fenomén „katolická teologie“, Praha: Krystal OP 2013. ISBN 978-80-87183-52-6, s. 5-18.
PETRÁČEK Tomáš. Modernismus a jeho historiografie. In: Claus Arnold. Malé dějiny katolického modernismu. Praha: Vyšehrad 2014. ISBN 978-80-7429-282-8. S. 10-15.
PETRÁČEK Tomáš. Die verfolgten Christen der Tschechoslowakei im 20. Jahrhudert. In: Gewalt gegen Christen. Formen, Gründe, Hintergründe. Eds. Georg Plasger, Heinz-Günther Stobbe. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2014. ISBN 978-374-03923-4. S. 135-158.
PETRÁČEK Tomáš. Vojtěch – Adalbert. In: Střední Čechy – kolébka národních patronů. Jiří Sláma a kol. Kladno: Muzeum Kladno 2015. ISBN 978-80-904728-9-1, s. 115-141.
PETRÁČEK Tomáš. Spezifische Aspekte tschechischer Wege von einer Volkskirche zu einer zugespitzten Diasporasituation. Einige Bemerkungen. In: Diaspora als Ort der Theologie. Perspektiven aus Tschechien und Ostdeutschland. Benedikt Kranemann und Petr Štica (Hg.), Erfurter Theologische Schriften. Band 48. Würzburg: Echter Verlag 2016. ISBN 978-3-429-03856-4. s. 87-100.
PETRÁČEK Tomáš. Das Jahr 1968 in der Tschechoslowakei – ein europäischer Sonderfall in Politik, Gesellschaft und Kirche. In: Revolte in der Kirche? Das Jahr 1968 und seine Folgen, Hrsg. von Sebastian Holzbrecher, Benedikt Kranemann, Julia Knop und Jörg Seiler. Freiburg-Basel-Wien: Herder, 2018. ISBN 978-3-451-38065-5. S. 296-308.
PETRÁČEK Tomáš. Interpretační rámce bitvy u Hradce Králové a její odkaz: Dvě marginální metahistorické glosy. In: Mlhy na Chlumu. Prusko-Rakouská válka v optice moderní historiografie. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2018. ISBN 978-80-87686-22-5. s. 330-333.
PETRÁČEK Tomáš. Werk und Wirken Vincent Zapletals als Beispiel eines authentisch dominikanischen Zugangs zum Bibelstudium. In: Bibelstudium und Predigt im Dominikanerorden. Geschichte, Ideal, Praxis. Viliam Štefan Dóci und Thomas Prügl (Hgs.), Roma: Angelicum University Press, 2019. ISBN 978-88-99616-19-9. s. 325-342.

Původní práce v odborných časopisech
PETRÁČEK Tomáš. Několik poznámek k problematice „darovaných“ osob v českých zemích 11. a 12. století. Časopis Národního Muzea, řada historická, 1999, 168, s. 23-44.
PETRÁČEK Tomáš. Rustici, hospites, duces. K problému svobodných rolníků v Přemyslovských zemích 11. a 12. století. Časopis Národního Muzea, řada historická, 2002, 171, č. 3-4, s. 137-164.
PETRÁČEK Tomáš. Hlídači kostela, zvoníci a dušníci v českých zemích 11.-12. století. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, 2003, 5, č. 1, s. 3-11.
PETRÁČEK Tomáš. Osud, člověk a dějiny ve 12. století: Vincencius, Jarloch a jejich pohled na lidský úděl. Časopis Národního Muzea, řada historická, 2004, 173, č. 1-2, s. 9-19.
PETRÁČEK Tomáš. Pozapomenutý český učenec Vincenc Zapletal OP aneb katolickým biblistou v období krize. Časopis Národního Muzea, řada historická, 2005, 174, č. 3-4, s. 79-98.
PETRÁČEK Tomáš. Proč a jak vznikají církevní řády? Pierre Mandonnet OP a spor o výklad církevních dějin. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2006, 16, č. 1, s. 101-118.
PETRÁČEK Tomáš. Arcibiskup a „jeho modernista“: E.I. Mignot a A. Loisy – příběh zapovězeného přátelství.  SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2007, 17, č. 3, s. 63-83.
PETRÁČEK Tomáš. Zpráva královéhradeckého biskupa Josefa Doubravy o modernismu z roku 1906. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2007, 17, č. 3, s. 123-129.
PETRÁČEK Tomáš. O wybranych osobistosciach czeskiego kleru katolickiego w okresie krysyzu modernisticznego. Studia Teologiczno-Historyczne Slaska Opolskiego 2007, 27, s. 105-119.
PETRÁČEK Tomáš. Církev doby Pia XII. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2008, 18, č. 3, s. 7-20.
PETRÁČEK Tomáš. Papež Pius XII. a biblická otázka. Geneze a poselství encykliky Divino afflante Spiritu. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2008, 18, č. 3, s. 77-97.
PETRÁČEK Tomáš. Od vědecké exegeze k psaní beletrie. Biblické romány Vincenta Zapletala OP. Studia theologica, 2009, 11, č. 3, s. 48-62.
PETRÁČEK Tomáš. Pravda se nemá čeho bát. Stručné dějiny Jeruzalémské biblické školy. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2009, 19, č. 3, s. 19-46.
JÄGER Pavel – NOSEK Lukáš – PETRÁČEK Tomáš. Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti Jeruzalémské biblické školy. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2009, 19, č. 3, s. 55-117.
PETRÁČEK Tomáš. Moderna, laicita, církev. Fenomén francouzské církve v 19. a 20. století. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2009, 19, č. 4, s. 7-31.
PETRÁČEK Tomáš. Traditions and Modern Science. Transformations of understanding inspiration and infallibility of the Scripture in the Catholic Church. European Journal of Science and Theology, 2010, 6, Nr. 4, s. 21-33.
PETRÁČEK Tomáš. Kněžství, kněží a dějiny. Několik poznámek k proměnám forem kněžského života v moderní době. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2010, 20, č. 2, s. 25-35.
PETRÁČEK Tomáš. C´est à l´université que l´avenir se prépare: M.-J- Lagrange et V. Zapletal et leur réflexion sur la mission de l´ordre dans la modernité. Mémoire dominicaine. Histoire – Documents – Vie dominicaine, 2010, 25, s. 125-140.
PETRÁČEK Tomáš. Katolická církev, historici a církevní dějiny. Církevní dějiny 3, 2010, č. 6, s. 119-126.
PETRÁČEK Tomáš. Několik poznámek k problematice kněží a totalitní státní moci v historickém kontextu. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2011, 21, č. 1, s. 7-16.
PETRÁČEK Tomáš. Václav Šanda jako biblista. Studia theologica, 2011, 13, č. 4, s. 25-41.
PETRÁČEK Tomáš. Historické kořeny českého proticírkevního resentimentu. Cesty katecheze, 2011, 3, č. 3, s. 22-24.
PETRÁČEK Tomáš. The École biblique and its influence on Czech Catholic Exegesis and Church. Revue biblique, 2011, 118, č. 4, s. 575-594. ISSN 0035-0907.
PETRÁČEK Tomáš. Inkvizice kacířských nepravostí: Inkvizice jako nástroj ideové kontroly a represe v transkulturní perspektivě. Salve: revue pro teologii a duchovní život, 2011, 21, č. 4, s. 9-25.
PETRÁČEK Tomáš. Bernard Gui OP Practica officii Inquisitionis heretice pravitatis : Inkviziční manuál středověkého dominikána. Salve : revue pro teologii a duchovní život. 2011, 21, č. 4. s. 49-55.
PETRÁČEK Tomáš. Jezuita George Tyrrell a katolicismus mezi modernismem
a medievalismem. Salve : revue pro teologii a duchovní život.  2012, 22, č. 4. s. 9-17.
PETRÁČEK Tomáš. Przeslanie moralne papieza Jana Pawla II i Benedykta XVI do czeskich ateistów: Historyczne uwarunkowania i możliwości. Teologia i moralność. 2013, 13, s. 69-85.
PETRÁČEK Tomáš. Kánon víry a kánon mravů. K otázce definování kánonu na Tridentském koncilu. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2013, 23, č. 2, s. 111-124.
PETRÁČEK Tomáš. Svatí papežové v nesvatém světě. K debatě o roli a proměnách papežství v moderní době. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2013, 23, č. 4, s. 9-17.
PETRÁČEK Tomáš. Odvaha a odpovědnost. Papežové a druhý vatikánský koncil. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2013, 23, č. 4, s. 37-55.
PETRÁČEK Tomáš. K otázce datace počátků vodních mlýnů v českých zemích v kontextu změny vnímání dynamiky vývoje českých zemí 10.-12. Století. Archeologie východních Čech. Supplementum 1. Sborník k poctě Jiřího Kalfersta. 2014, s. 249-252. ISBN 978-80-85031-99-7.
PETRÁČEK Tomáš. Orientalist Alois Musil at the École biblique and his Argument with M.-J. Lagrange. Revue biblique, 2015, 122, č. 1, s. 119-127. ISSN 0035-0907.
PETRÁČEK Tomáš. Sylabus omylů piánské církve. Církev, hereze a II. vatikánský koncil. Salve. Revue pro teologii a duchovní život, 2015, 25, č. 4, s. 11-32.
PETRÁČEK Tomáš. Od církve bojující k putujícímu Božímu lidu. Jiná dějinnost konstituce Lumen Gentium, Studia Theologica 17, č. 3, 2015, s. 105-118.
PETRÁČEK Tomáš. The First and Second Life of Father Josef Toufar (1902-1950) and Shifts in Interpretations of Modern Czech History. On One Unexpected Phenomenon in Comtemporary Czech Society, in: Kirchliche Zeitgeschichte/Contemporary Church History 2016, 29, Heft 2, s. 355-369. ISSN 0932-9951.
PETRÁČEK Tomáš. Druhý vatikánský koncil, hermeneutika kontinuity a pontifikát papeže Benedikta XVI. Verba Theologica 15/2016. nr. 1. p. 5-24. ISSN 1336-1635
PETRÁČEK Tomáš. Quelques réflexions concernant les prêtres face à l’État totalitaire communiste, dans son contexte historique, in: Revue Théologique des Bernardins. Novembre 2016, Hors Série. La théologie tchèque aujourd’hui. S. 73-89. ISBN 978-88918-934-2.
PETRÁČEK Tomáš. Církev se nemůže vázat na žádnou konkrétní kulturu: Pius XII. o dějinách a poslání historické vědy, Studia Theologica 19, č. 4, 2017, s. 303-317.
PETRÁČEK Tomáš.  The Arabist and Explorer Alois Musil (1868–1944) and His Unfulfilled Career as a Biblical Scholar, The Catholic Historical Review. Volume 104, Number 1, Winter 2018, s. 92-112. ISSN 0008-8080.
PETRÁČEK Tomáš.  Duke Wenceslas and the possible reasons for his assassination in the context of the social transformations of the central Bohemian territory in the first third of the tenth century, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 38 (2018), nr 1, s. 1-15. ISSN 0137-3420.
PETRÁČEK Tomáš. Nepřítel duše, bratr oslík, chrám Ducha svatého: K některým aspektům pojímání těla a tělesnosti v dějinách západní církve. Verba Theologica 18/2019. nr. 1. p. 5-19.

Různě závažné práce – příspěvky do sborníků
PETRÁČEK Tomáš. Člověk v dějinách spásy v díle Ireneje z Lyonu (Poznámky k některým aspektům jeho historického a antropologického myšlení). In: Sborník Katolické teologické fakulty (KTF) sv. VI. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0757-3. s. 222-244.
PETRÁČEK Tomáš. Církevní velkostatek, nevolníci a evangelium. K vztahu církevních institucí a sociální struktury českých zemí 11.-12. století. In: Sborník KTF sv. VII. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0904-5. s. 340-363.
PETRÁČEK Tomáš. Dominikánská biblická škola v Jeruzalémě a dvojí tvář církevní politiky Francouzské republiky v letech 1880-1922. In: Sborník KTF, sv. VIII. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1121-X. s. 94-120.
PETRÁČEK Tomáš. Česká církev, výzvy 19. věku a pražská provinční synoda roku 1860. In: FILIP Aleš – MUSIL Roman (eds.) Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914. Praha, 2006. ISBN 80-86300-58-7. s. 27-58.
PETRÁČEK Tomáš. Politické a společenské problémy v myšlení prof. Vincenta Zapletala OP. In: MAREK Pavel – HANUŠ Jiří (eds.) Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno, CDK, 2006. ISBN 80-7325-097-7. s. 134-145.
PETRÁČEK Tomáš. Svatí, ostatky a anima separata u Tomáše Akvinského. In: Světci a jejich kult ve středověku, Sborník KTF UK, Dějiny umění – historie IV. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-903600-6-8. s. 13-25.
PETRÁČEK Tomáš. Josef Pekař a kořeny jeho postoje k náboženské revoluci v počátcích Československé republiky. In: Krumpholc Eduard – Poláková Jolana – Pospíšil Ctirad V. (eds.) Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-138-4. s. 256-266.
PETRÁČEK Tomáš. Katolická exegeze, církev a historicko-kritická metoda na přelomu 19. a 20. století. In: kol. autorů. O Božím Slově. Praha: Trinitas, 2007. ISBN 978-80-86885-03-2. s. 88-110.
PETRÁČEK Tomáš. Katolická církev, historie a tomismus na počátku 20. století: medievisté a zrození „nové teologie“. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha: Lidové Noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-896-9. s. 523-535.
PETRÁČEK Tomáš. Na cestě k Dei Verbum: M.-J. Lagrange, inspirace a pravdivost Bible. In: Sborník KTF UK, sv. IX. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1331-4. s. 68-92.
PETRÁČEK Tomáš. Jak interpretovat a jak realizovat království Boží v dějinách? Stručná historie jednoho zásadního biblického konceptu. In: Benedikt Thomas Viviano: Království Boží v dějinách. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978-80-7021-921-8. s. 159-171.
PETRÁČEK Tomáš. Čas vznikání a čas zanikání. Několik poznámek k minulosti ženských řeholních kongregací na území diecéze Hradec Králové a vůbec. In: In Spiritu Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Praha: Krystal OP, 2008. ISBN 978-80-87183-02-1. s. 539-561.
PETRÁČEK Tomáš. Národní identita v době nacionálního napětí: katolický teolog mezi češstvím a němectvím na přelomu 19./20. století. In: NOVOTNÝ Vojtěch (ed). Všechno je milost, Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1505-9. s. 557-572.
PETRÁČEK Tomáš. Demokracie, monarchie, republika: římská kurie a politické zápasy v době (anti-)modernistické krize. In: MAREK Pavel (ed). Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007. Brno: CDK, 2008. ISBN 978-80-7325-152-9. s. 34-59.
PETRÁČEK Tomáš. Mír, církev a spása: papežství a teologické předpoklady přijetí vestfálského míru. In: Hrbek Jiří – PolehlA Petr – Zdichynec Jan (eds.) Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2008. ISBN 978-80-7405-035-0. s. 152-165.
PETRÁČEK Tomáš. Historické souvislosti vzniku Tovaryšstva Ježíšova: několik poznámek k velkému tématu. In: HOJDA Jan – POLEHLA Petr (eds.) Jezuité ve východních Čechách. Hradec Králové: Typo Studio, 2009. ISBN 978-80-87363-00-3. s. 7-15.
PETRÁČEK Tomáš. Hradečtí biskupové a jejich katedrála Svatého Ducha v relacích ad limina v letech 1675-1923. In: ŠTĚPÁN Jiří (ed). Chrám svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-2008, Historická tradice v dějinách města. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2009. ISBN 978-80-7405-060-2. s. 41-52.
PETRÁČEK Tomáš. Národ a církev: role kněží a církve v národním obrození. In: MACH Jiří (ed). Vlastenectví, církev a společnost v proměnách 19. a 20. století. Dobruška: Město Dobruška. 2009. ISBN 978-80-254-5633-0. s. 43-55.
PETRÁČEK Tomáš. Počátky historicko-kritické metody v zápasech (anti-)modernistické krize. In: JUHÁS Vladimír (ed). Dejinnosť teológie, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: VIENALA, 2009. ISBN 978-80-89232-75-2. s. 7-39.
PETRÁČEK Tomáš. Církev, biskupové a jejich rezidence. In: Biskupská rezidence v Hradci Králové. Hradec Králové: Garamon, 2010. ISBN 978-80-86472-45-4. s. 14-24.
PETRÁČEK Tomáš. Rezidence hradeckých biskupů v relacích ad limina. In: Biskupská rezidence v Hradci Králové. Hradec Králové: Garamon, 2010. ISBN 978-80-86472-45-4. s. 63-70.
PETRÁČEK Tomáš. Jednající člověk, instituce a sociální struktury. Jaroslav Čechura jubilující. In: Sedláci si dělají co chtějí. Sborník vybraných prací profesora Jaroslava Čechury, eds. Veronika Boháčová, Veronika Kucrová, Praha LN 2012, s. 9-13- ISBN978-80-7422-102-4.
PETRÁČEK Tomáš. Alfred Loisy a jeho pád: Loisy apologeta, ateista, prorok. In:Stařec a med. Jaroslavu Medovi k osmdesátinám. Eds. Martin Bedřich, Zdeněk Jančařík. Praha: Portál 2012, s. 168-196- (ISBN 978-80-262-0101-4).
PETRÁČEK Tomáš. Pilíř civilizace, nebo dědičný nepřítel pokroku? Prolegomena k otázce obrazu Vatikánu v české kultuře. In: Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. Století. Sborník příspěvků z 31. Ročníku sympozia k problematice 19. Století Plzeň, 24.-26. Února 2011. Eds. Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl. Praha: Academia 2012. ISBN 987-80-200-2032-1, s. 51-62.
PETRÁČEK Tomáš. Papež Pius XII. a komunismus. In: Brány pekelné ji nepřemohou. Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem roku 1950. Ed. Petr Kubín. Praha: Karolinum 2012. ISBN 978-80-246-2085-5. S. 110-119.
PETRÁČEK Tomáš. K některým aspektům interpretace příběhu biskupa Vojtěcha. In: Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Sborník k 60. Narozeninám profesora Jana Royta. Eds. Miroslav Šmied, František Záruba, Praha: LN 2015, s. 61-74. (ISBN 978-80-7422-382-2.
PETRÁČEK Tomáš. Paupertas meretrix. K církevní reflexi sociální otázky v 19. Století. In: Útisk – charita – sociální vyloučení. Sociální 19. Století. Sborník příspěvků z 34. Ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. Století, Plzeň, 27.2.-1.3. 2014. Usp. Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl. Praha: Academia 2015. s. 22-30. ISBN978-80-200-2460-2.
PETRÁČEK Tomáš. Život a dílo kanovníka Františka Reyla. In: Matěj O. Havel. František Reyl. Kněz, vědec, politik. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. ISBN 978-80-7465-250-9.  S. 203-206.
PETRÁČEK Tomáš. Církev a stát mezi spoluprací a střetem. Historické předpoklady přijímání církevních zákonů let 1946-1953. In: Katolická církev po únorovém převratu 1948 a komunistický jurisdikcionalismus v ČSR. Ed. Jiří Koníček. Olomouc: Společnost pro dialog státu a církve ve spolupráci s Moravsko-slezskou křesťanskou akademií, 2018. ISBN 978-80-904046-3-2. S. 4-18.
PETRÁČEK Tomáš. V konfliktech loayalit? Kněžská identita a klerikální strategie Aloise Musila. In: Alois Musil a jeho odkaz. Sborník z konference k 150. výročí narození Aloise Musila konané v Muzeu Vyškovska dne 17. října 2018. Vyškov: Muzeum Vyškovska, 2018. ISBN 978-80-905888-6-8. s. 7-18.
PETRÁČEK Tomáš. „Jak nevděčně se chovají k českému duchovenstvu“ – Příspěvek k mikrohistorii Hořicka druhé poloviny 19. století. In: Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensia. Historia et historia artium vol. XXXII. Eds. Oldřich Chládek, Tomáš Petráček, Jan Síč, Veronika Stachurová. Praha: Lidové Noviny 2018. ISBN 978-80-7222-629-8. S. 724-737.

Úvodní fotka:

prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.