Svatí, svátky, zvyky a pranostiky: kult svatých ve všedním životě Evropana

Doplňkové

Úvodní prvek:

SVAT

Předmět se zabývá tím, jak se úcta ke světcům odrážela v nejrůznějších oblastech života a jakou roli sehrál světecký kult v dějinách kultury Evropy. Téma bude pojednáno v hlediska lidové kultury i tzv. vysokého umění (výt. umění, literatura, hudba) ale i z hlediska dějin všedního života (zemědělství, řemeslo, stavovské skupiny apod.).

Cílem předmětu je poukázat na význam kultu svatých ve všedním i svátečním životě, v lidové kultuře i „vysokém“ umění Evropy druhého tisíciletí. Osnova předmětu: 1) utváření kultu svatých a kalendáře světců, 2) svátky svatých a čas zemědělců (pranostiky, žehnání plodin a zem. produktů apod.), 3) patroni řemesel, profesí a stavovských skupin, 4) ochránci proti nemocem, živelným pohromám a přírodním katastrofám, 5) mariánská úcta a její proměny v dějinách, 6) zemští patroni Čech, Moravy a Slezska, regionální patroni oblastí východních Čech, 7) poutě a poutní místa, 8) atributy svatých ve výtvarném umění, 9) světci v literatuře, hudbě a divadle, 10) liturgické zvláštnosti spojené se svátky svatých (tříkrálové žehnání zlatých předmětů, svatoblažejské požehnání, žehnání vína o sv. Janovi apod.), 11) legenda – žánr na pomezí beletrie a historiografie.

Seznam doporučené literatury najdete zde: svat.docx

Úvodní prvek:

SVAT