Metody práce s odborným cizojazyčným textem 1

Magisterské

Hlavním cílem kurzu je připravit studenty na samostatnou práci s odbornými cizojazyčnými texty. Seminář se zaměří především na texty v angličtině. Kurz bude rozvíjet dosavadní jazykové schopnosti studentů směrem k co nejpřesnějšímu pochopení akademického odborného jazyka, rychlému porozumění komplikovanějších textů a schopnosti je srozumitelně a uceleně shrnout a prezentovat písemnou i ústní formou.
Náplní semináře bude představení základní typologie odborných textů v angličtině, charakteristických znaků odborného stylu a rozvíjení slovní zásoby podle odborného zaměření studenta. Těžištěm práce bude intenzivní společná četba a rozbor textů. Výběr textů bude založen na hlavních tematických pilířích programu Transkulturní komunikace (kulturní a sociální antropologie, ideová a etická východiska) a zaměření studentů. Kromě společné analýzy textů se předpokládá i práce v menších skupinách, prezentace dílčích témat a zpracovávání kratších písemných výstupů.

Hlavní témata – osnova:
– Lexikální a syntaktická specifika odborného stylu v angličtině
– Typologie odborných textů v angličtině
– Zásady psaní odborného anglického textu
– Prezentační dovednosti v akademickém prostředí
– Specifika odborných textů z oblasti kulturní a sociální antropologie
– Práce s readerem vybraných klasických textů kulturní a sociální antropologie
– Prezentace vlastního výzkumného projektu v angličtině

BLUE, George (ed.). Developing academic literacy. Oxford – New York: Peter Lang, 2010.
HEWINGS, Martin (ed.). Academic writing in kontext: implications and applications. London: Continuum, 2006.