Metodika tvorby diplomové práce

Magisterské

Cílem každotýdenních seminárních setkání je seznámit studenty s požadavky pracoviště na formální zpracování diplomové práce. Pozornost je věnována zejména správnému definování tématu a hypotéz či výzkumných otázek v souvislosti s programem transkulturní komunikace, důležitosti zvolené metody, charakteru zpracování pramenů a literatury, systematické četbě, správnému parafrázování a přímému citování použitých zdrojů, vypracování poznámkového aparátu apod. Seminář je veden formou 1) uvedení tématu vyučující včetně nabídnutí kvalitních předloh (vzorových prací) a 2) následná debata nad otázkami a nejasnostmi studentů. Seminář není určen k diskusím nad vlastním obsahem plánovaných diplomových prací, nýbrž pouze k formálnímu sjednocení nároků a zavedení pokud možno společné metody. Zápočet je udílen na základě docházky a přiměřené aktivity v seminářích.

Hlavní témata – osnova:
– Výběr tématu
– Formulace hypotéz / výzkumných otázek
– Výběr metodologie- Zpracovávání odborné četby
– Zásady práce se zdroji
– Náležitosti úvodní a závěrečné kapitoly
– Jak napsat transkulturní reflexi

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
KUBÁTOVÁ, Helena. Rukověť autora diplomky: čtení a psaní odborných textů ve společenských a humanitních oborech. Olomouc: UP Olomouc, 2009.