Judaistické vlivy v evropské kultuře

Doplňkové

Úvodní prvek:

JUDA

Kurs není zaměřen striktně historicky, ani komparatisticky. Periodizace jednotlivých historických epoch ve vývoji židovství a význačné události jsou samozřejmě zahrnuty. Předpokladem a základem bude společná práce se starozákonními texty a jejich četba.

Primárním cílem je posluchače seznámit se základními „pojmy“ judaismu a jejich kontextem a poskytnout základní orientaci v náboženské problematice židovství.

Osnova předmětu: 1) Pojetí židovství a judaismu, hlavní období a časová periodizace. Historicky zaměřené téma, přibližující jednotlivé hlavní události a etapy ve vývoji židovského náboženství i v kontextu Starého zákona. 2) Antropologie a pojetí stvoření světa. Pojetí člověka v židovském náboženství. Stvoření světa a člověka a důrazy na něj. Chápání Boha. Jednotlivé vrstvy ve Starém zákoně. 3) Komunita a autorita. Pojetí a chápání vlastní komunity. Pojetí národa a jeho tmelících prvků, „lid smlouvy“. Pojetí autority v židovském náboženství a v abrahamovských náboženstvích vůbec. 4) Seznámení se Starým zákonem. Počet knih, řazení. Vytváření kánonu Starého zákona a jeho historické okolnosti. „Lid knihy“ – proměna chápání a přechod od „náboženství Chrámu“ k „náboženství Knihy“. 5) Vnímání času v judaismu a ve Starém zákoněRozlišení lineárního a cyklického pojetí času v náboženství. Stopy cyklického pojetí v Bibli. Lineární vnímání času a jeho důsledek na etické chápání. Apokalyptika a eschatologie. Všeobecná charakteristika z hlediska literárního typu. Zařazení apokalyptiky do určitého kulturního a dobového kontextu. Texty – Henoch, IV. kniha Ezdrášova. 6) Směry v judaismu. Pojetí a rozlišení ortodoxního, konzervativního a liberálního judaismu. Kriteria. Chasidismus. 7) Problém tradice. Mišny, midraše, Talmud. Seznámení s problematikou židovských spisů. Základní rozlišení a orientace. 8) Kalendář. Kalendář. Etapy „židovského roku“. Hlavní svátky a jejich náležitosti.9) Posvátný prostorChrám a jeho historie, synagoga a její vývoj, pojetí prostoru synagogy, orientace staveb, jejich kolorit a náležitosti. Nejznámější synagogy v Čechách.10) Modlitba a synagogální liturgiePojetí modlitby. Seznámení s jejich hlavními prvky a texty. Liturgie, její části a náležitosti.11) Etapy a periodizace života„Rituály přechodu“ a další. Zařazení se do komunity. Manželství. Smrt a pohřební obřady.12) Tradice a zvykyKošer stravování, odívání, sváteční zvyky. Závaznost.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: juda.docx

Úvodní prvek:

JUDA