doc. Jan Hojda, Th.D.

Docent

Úvodní fotka:

doc. Jan Hojda, Th.D.

Věnuje se především teologicko-antropologické a filozoficko-antropologické interpretaci literatury a filmu.
Žije s rodinou v Hořiněvsi ve východních Čechách, je římsko-katolickým jáhnem.
Ve volném čase rád pasivně odpočívá, věnuje se zahradě (taktéž především pasivně) a aktivně diskutuje na rozmanitá témata.
S dýmkou a sklenicí vína též často vzpomíná na svá horolezecká léta.

Vzdělání, kvalifikace, odborná činnost
2019: UP Olomouc – jmenování docentem pro obor Teologie (2018-2019: habilitační řízení na CMTF UP; habilitační práce: Cesta člověka do náruče trinitární lásky: teologické interpretace literatury, filmu a umělecké fotografie)
2010: TF JCU – obhajoba disertační práce „Muž a žena v próze Jaroslava Durycha. Hledání teologicko-antropologického smyslu“ (školitel prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D., OFM) a složení státní doktorské zkoušky (studijní program: Teologie; obor: Teologická antropologie a etika); získání titulu doktor teologie (Th.D.)
Od r. 2003: člen redakce čtvrtletníku Mezinárodní katolická revue Communio (ISSN – 1211-7668)
Od r. 2003: asistent, resp. odborný asistent na PdF UHK (Katedra náboženské výchovy a charitativní práce, resp. Katedra kulturních a náboženských studií)
Od r. 1999: sekretář Diecézního teologického institutu Biskupství královéhradeckého
1997: TF JCU – Mgr., obor Učitel náboženství a etiky

Přehled publikační činnosti
monografie
HOJDA, Jan. Extáze, exodus a exitus Juraje Hordubala. Teologicko-antropologická studie. Jablonec nad Nisou: In, 2013. 131 s. ISBN 978-80-87821-01-5.
HOJDA, Jan. Obrazy člověka ve vybraných dílech literatury a filmu 20. století. Teologicko-antropologické interpretace. Ostrava: Moravapress, 2013. 86 s. ISBN 978-80-87853-04-7.
HOJDA, Jan. The Image of Man in Selected Works of Literature and Cinema of the 20th Century. Lublin: EL-PRESS, 2014. 104 s. ISBN 978-83-86869-42-8.
HOJDA, Jan; PAVIENSKÝ, Zbyněk. Hledání vzájemnosti. Obraz rodiny v konceptuální fotografii – pokus o teologickou interpretaci. Jablonec nad Nisou: In, 2012. 123 s. ISBN 978-80-87821-00-8.
HOJDA, Jan. Muž a žena v próze Jaroslava Durycha. Hledání teologicko-antropologického smyslu. Praha: Dauphin, 2011. 263 s. ISBN 978-80-7272-250-1.

články, kapitoly v monografiích a příspěvky ve sbornících
HOJDA, Jan. Teologická četba literatury – cesta víry k člověku. Mezinárodní katolická revue Communio, 2014, roč. 18, č. 4, s. 61–69. ISSN 1211-7668.
HOJDA, Jan. Ztracený případ člověka? Hledání osoby a perspektivy transkulturality v Čapkově románu Povětroň. In Člověk jako východisko dialogu kultur. Hradec Králové: Oftis, 2013, s. 50–60. ISBN 978-80-7405-315-3.
HOJDA, Jan. Putování k domovu. Extáze, exodus a exitus Juraje Hordubala. Mezinárodní katolická revue Communio, 2013, roč. 17, č. 1–2, s. 149–177. ISSN 1211-7668.
HOJDA, Jan. Křest jako základ křesťanského života – cíle, struktura a metodologická východiska publikace. In Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2012, s. 9–18. ISBN 978-80-87648-04-9.
HOJDA, Jan. Mise bez kompromisu – putování od člověka k člověku ve filmu Mise. In Krize v multikulturalismu: Multikulturalismus v krizi. SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka et al. (ed.). Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 129–157. ISBN 978-80-7405-188-3.
HOJDA, Jan. „Kladivo na člověka“. Teologicko-antropologická interpretace uměleckého ztvárnění inkvizice ve filmu Kladivo na čarodějnice. Salve, 2011, č. 4, s. 119–130. ISSN 1213-6301.
HOJDA, Jan. Společenství učedníků jako základ církve. Cesty katecheze, 2011, č. 3, s. 10–13. ISSN 1803-7224.
HOJDA, Jan. Tvář chudoby v próze Jaroslava Durycha. In Různé tváře chudoby. Teoretické reflexe. Hradec Králové: Garamon, 2010, s. 68–77. ISBN 978-80-86472-49-2.
HOJDA, Jan. Krize v teologické perspektivě – záměr a struktura publikace. In Krize a kairos. Teologická perspektiva. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s. 9–13. ISBN 978-80- 87378-77-9.
HOJDA, Jan. Krize jako výzva – záměr a struktura publikace. In Krize a kairos. Společenské výzvy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s. 9–10. ISBN 978-80-87378-78-6.
HOJDA, Jan. Dětství člověka a Boží otcovství. Mezinárodní katolická revue Communio, 2009, č. 4, s. 537–544. ISSN – 1211-7668.
HOJDA, Jan. Tajemství lidského bytí v Bridelově básni „Co Bůh? Člověk?“. In Jezuité ve východních Čechách. POLEHLA, P.; HOJDA, J. (eds.). Hradec Králové: Typo Studio, 2009, s. 41–50. ISBN 978-80-87363-00-3.
HOJDA, Jan. Člověk jako východisko vztahu křesťanství a kultury. Reflexe tématu v díle J. Maritaina a R. Guardiniho. In Acta universitatis reginaehradecensis. Facultas paedogigica. Huministica I. WOLF, V. (ed.). Hradec Králové: KNVCHP PdF UHK, 2008, s. 43–70. ISBN 978-80-903509-7-7.
HOJDA, Jan. Český tomismus a kultura před II. světovou válkou. In In Spiritu Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. BEDŘICH, M.; MOHELNÍK, B.; PETRÁČEK, T.; SCHMIDT, N. (eds.). Praha: Krystal OP, 2008, s. 417–441. ISBN 978-80-87183-02-1.
HOJDA, Jan; POLEHLA, Petr. Zpověď v díle G. Greena a J. Durycha. Motiv zpovědi v Greenově Honorárním konzulovi a Durychově Bloudění. Mezinárodní katolická revue Communio, 2007, č. 1, s. 108–120. ISSN – 1211-7668.
HOJDA, Jan. Trinitární perspektivy teologické antropologie. In Zdeněk Kučera – Teologie v dialogu. TOTH, D.; LÁŠEK, J. B. (eds.). Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005, s. 161–179. ISBN 80-239-4578-5.
HOJDA, Jan. Dobyvatelé Absolutna a milované děti Boží. Vztah člověka a Absolutna v beletrii Jaroslava Durycha. Mezinárodní katolická revue Communio, 2004, č. 3–4, s. 383–419. ISSN – 1211-7668.
HOJDA, Jan. Trinitární základ Ježíšova života. Mezinárodní katolická revue Communio, 2002, č. 3, s. 261 – 263. ISSN – 1211-7668.
HOJDA, Jan. Chudoba jako cesta posvěcení – reflexe tématu v estetice Jaroslava Durycha. Mezinárodní katolická revue Communio, 2004, č. 1, s. 87–104. ISSN – 1211-7668.
HOJDA, Jan. Slovo Boží na vrcholu dějin spásy. Mezinárodní katolická revue Communio, 2001, č. 3-4, s. 306 – 317. ISSN – 1211-7668.
HOJDA, Jan. Stvoření a Církev. Mezinárodní katolická revue Communio, 2000, č. 3–4, s. 363 – 376. ISSN – 1211-7668.editorská činnostKrize v multikulturalismu: Multikulturalismus v krizi. SOKOLÍČKOVÁ, Z.; BURDA, F.; HOJDA, J. (eds.). Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, 264 s. ISBN 978-80-7405-188-3.
O služebném kněžství. Sborník z teologické konference. HOJDA, J. (ed.). Svitavy: Trinitas, 2006, 211 s. ISBN 80-86885-10-0.
O Božím slově. Sborník z teologické konference. HOJDA, J. (ed.). Svitavy: Trinitas, 2007, 133 s. ISBN 978-80-86885-03-2.
Jezuité ve východních Čechách. POLEHLA, P.; HOJDA, J. (eds.). Hradec Králové: Typo Studio, 2009, 70 s. ISBN 978-80-87363-00-3.
Ateismus – teologická reflexe. HOJDA, J.; BOUMA, O.; POLEHLA, P. (eds.). Hradec Králové: Typo Studio, 2009, 148 s. ISBN 978-80-87363-02-7.
Pavel z Tarsu – Apoštol národů. HOJDA, J.; BOUMA, O.; POLEHLA, P. (eds.). Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010, 111 s. ISBN 978-80-7405-076-3.
Biskupská rezidence v Hradci Králové. POLEHLA, P.; HOJDA, J. (eds.). Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2010, 91 s. ISBN 978-80-86472-45-4.
Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka Česká a její doba. POLEHLA, P.; HOJDA, J. (eds.). Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010, 216 s. ISBN 978-80-7405-082-4.

překlady
ZABOROWSKI, Holger. Ikonické existování. K hermeneutice toho, co znamená být člověkem. MKR Communio, 2006, roč. 10, č. 3, s. 245–267. ISSN – 1211-7668. (Překlad z němčiny.)
SÖDING, Thomas. „Učil jako ten, kdo má moc“. Ježíšovy zázraky a podobenství v evangeliu Božího království. MKR Communio, 2007, roč. 11, č. 2, s. 139–154. ISSN – 1211-7668. (Překlad z němčiny.)
STRIET, Magnus. Fascinace buddhismem nebo víra v Krista? MKR Communio, 2007, roč. 11, č. 3, s. 282–288. ISSN – 1211-7668. (Překlad z němčiny.)
STOLL, Christian. Petr v rámci celku. H. U. von Balthasar o postavení Petra v catholice. MKR Communio, 2014, roč. 18, č. 3, s. 55–61. ISSN – 1211-7668. (Překlad z němčiny.)

Zájmy v oboru
teologická interpretace literatury a filmové tvorby
ekleziologie
teologická antropologie