Transkulturní perspektiva kultury služby

Magisterské

Předmět seznamuje se základními obecnými pojmy a kategoriemi z oblasti teorie služby, představuje základní teoretické postoje a teorie týkající fenoménu služby v kultuře a upozorňuje na kulturní souvislosti konceptu služby. Současně upozorňuje na jeho teologické a filosofické pozadí.
Cílem předmětu je předložit nástin jednotlivých aspektů kultury služby jakožto části sociální a kulturní antropologie, která hledá rozumovou cestou odpověď na otázku co je to kultura služby, jak se formuje a jak ovlivňuje myšlení a jednání lidského jedince i společnosti. Předmět poukazuje na některé způsoby, jakými lze odpovídat na otázku po způsobech formování kultury služby v transkulturní perspektivě a nastiňuje konkrétní možnosti reflexe základních problémů transkulturní kultury služby ve spojení s její praxí.

Hlavní témata – osnova:
– Dignita a vzájemnost v globalizovaném světě jako fundamentální východisko transkulturní komunikace
– Personalistický základ transkulturní komunikace
– Transkulturní vztah k Druhému: Já-Ty
– Teologické předpoklady transkulturní komunikace
– Hermeneutický princip a praxe transkulturní komunikace
– Synkatabase – Princip transkulturního sklonění se k člověku
– Teologie Božího obrazu a praxe transkulturní komunikace
– Praxe transkulturní komunikace jako boření klamnných obrazů identity
– Trojičního vztahový model a transkulturní komunikace
– Parakletický modus kultury jako modus služebný

BURDA, František. Kultura služby. Analýza a aplikace antropologických východisek, Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014.
KOGAN, Michael. Opening the Covenant. A Jewish Theology of Christianity. New York: Oxford University Press, 2008.
NISBET, Robert A. Social Change and History. Aspects of the Western Theory of Development. New York: Oxford University Press, 1969.