Teorie a praxe médií

Doplňkové

Úvodní prvek:

MEDI

Předmět zprostředkovává osvojení základních představ o společenském fungování médií, o historii jejich vývoje, funkce a dopadů. Poskytuje základní představu o kompetenci mediálních pracovníků, o systému světových a českých médií a o skutečném stavu českých médií. Zaměření předmětu vychází z konceptu mediální gramotnosti, jak se ustavil v mediálních studiích a mediální pedagogice. Kurz kombinuje výklad s rozbory aktuálních mediálních příspěvků.

Cílem předmětu je získání znalostí z dějin a teorie médií, schopnost orientovat se v současných mediálních kanálech a kriticky je analyzovat. Studenti se dále učí zpracovávat a prezentovat odbornou literaturu z oblasti médií, vyhledávat informace a aktivně se zapojovat do publicistické činnosti (jak je uvedeno v podmínkách klasifikace). Součástí kurzu je exkurze do některé z hradeckých redakcí.

Osnova předmětu: 1) Moderní společnost – příčiny vzniku a klíčové změny, 2) Masová společnost – charakteristika a interpretace pojmu, masa a elita, 3) Masová kultura – teorie a kritika (Nietzsche, Tocqueville, Ortega Y Gasset, Toffler), 3) Masová komunikace – druhy a fungování, základní koncepty, 4) Masová média – charakter, vznik a vývoj, teorie (McLuhan, Toffler), 5) Média a veřejné mínění, média a politika, 6) Propaganda, reklama, mediální etika, 6) Dílčí témata z teorie médií: model mediální komunikace, systém českých tištěných a netištěných médií, funkce médií, mediální legislativa, mediální kritika, organizace a typologie médií, publicistické žánry, 7) Dílčí témata z praxe médií: problém tzv. nezávislosti médií, publicistická praxe, aktuální trendy v médiích.

Seznam doporučené literatury najdete zde: medi.doc

Úvodní prvek:

MEDI