Ideové základy transkulturní komunikace

Magisterské

Hlavním cílem kurzu je podat ucelený přehled filozofických a religionistických pohledů na základní antropologické otázky. Předmět tak doplňuje kulturně antropologickou a etickou dimenzi transkulturní komunikace. Usiluje o nastínění nejdůležitějších filozoficko-antropologických konceptů a přiblížení pojetí člověka ve velkých náboženských tradicích lidstva. Kurz navazuje na předměty z bakalářského studia a rozšiřuje znalosti, které si studenti z tohoto studia přinášejí.

V první části bude kurz zaměřen na základní filozofické přístupy k lidské existenci. Představí filozofickou antropologii, jakožto část filozofie, která hledá rozumovou cestou odpověď na otázku po člověku. Bude se zabývat dějinným vývojem intelektuálního usilování o poznání podstaty lidské existence v kontextu antické filosofie, židovsko-křesťanského myšlení, středověké filosofie, novověkého obratu k racionalismu a empirismu a v myšlení velkých postav moderní filosofie (Kierkegaard, Nietzsche, Sartre a další postavy filozoficko-antropologického myšlení 19. a 20. století). Dále představí hlavní tematické okruhy filozofické antropologie (vztah člověka ke světu, hledání ontologické struktury lidského já, člověk ve společenství, mezní existenciální zkušenosti lidského života – utrpení a smrt, možnosti lidského poznání).

V druhé polovině obrátí předmět pozornost k obrazu člověka, tak jak ho představují velké světová náboženství. Postupně se bude zabývat antropologií židovsko-křesťanskou, islámskou, antropologií asijských náboženství a antropologií v myšlení přírodních národů.
Hlavní témata – osnova:
– filozofickou antropologii, jakožto část filozofie
– otázka po člověku v antické filosofii
– otázka po člověku v židovsko-křesťanském myšlení
– otázka po člověku v novověku
– hlavní okruhy filozofické antropologie
– antropologická východiska velkých světových náboženství

CORETH, Emerich. Co je člověk? Základy filozofické antropologie. Praha: Zvon, 1996.
DELANTY, Gerard. Inventing Europe: idea, identity, reality. Basingstoke: Palgrave, 1995.
HALÍK, Tomáš. Prolínání světů. Praha: NLN, 2006.
REALE, Giovanni. Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Brno: CDK, 2005.
SOKOL, Jan. Filosofická antropologie. Člověk jako osoba. Praha: Portál, 2002.