Co je Transkulturní Komunikace?

Současný svět

Vlivem migrace a globalizace dochází k setkávání rozmanitých kultur, společenské změny utvářejí nové subkultury. V bezprecedentní situaci současného světa je náročnější dostát požadavkům nutným k tomu, aby přes hranice těchto skupin mohl fungovat vzájemný dialog. Zejména je nutné kulturní odlišnosti nejen respektovat, ale zároveň je překročit.

Transkulturní cesta k dialogu

Transkulturní Komunikace zkoumá podmínky, díky kterým je toto překračování možné. Nepředpokládá samozřejmé vzájemné obohacování, spíše se „navzdory“ kulturním odlišnostem snaží najít univerzální rysy, které by umožňovaly setkávání a dialog napříč kulturami.
Obor se tak zabývá nejen specifiky jednotlivých kultur, jak je studuje kulturní antropologie, ale společně třeba s filosofickou antropologií se ptá také po univerzálně lidských rysech. Pozornost je dále věnována teoriím etiky a jejich aplikacím, například v oblasti různých setkání a střetů civilizací.
Tyto tři základní perspektivy jsou prakticky podporovány prostřednictvím osobnostně-komunikačního rozvoje a jazykových dovedností.

Historie oboru

Už dávno nejde o to, jestli budeme žít společně, ale o to jak

První absolventi ukončili studium v květnu roku 2013. Obor je v České republice (na rozdíl od zahraničních univerzit střední i západní Evropy či USA) poměrně novým počinem; má však hlubší kořeny v tvůrčích a publikačních aktivitách svých pedagogů (nahlédněte například do výběru z naší publikační činnosti, která v rámci PdF UHK tvoří významný podíl vědeckých a výzkumných výsledků).

Současný svět před nás staví nové požadavky a Transkulturní Komunikace je jednoduše aktuální výzvou.

Ohlédnutí za rokem 2019

Minulý rok přinesl mnoho zajímavých akcí. V dubnu 2019 u nás přednášel prof. Torsten Hylén z University Dalarna, hovořil o Sunitsko-Ší´itském konfliktu na Středním východě. / 24. a 25. 4. se na pražské Univerzitě Karlově uskutečnil devátý ročník konference „Naše společná přítomnost“. Jsme spoluorganizátorem tohoto projektu. / 23. – 25. května se studenti všech tří ročníků vydali na exkurzi do Hejnic na Frýdlantsku. / V září studenti a pedagogové společným setkáním zahájili zimní semestr nového akademického roku. / 21. – 24. října se na exkurzi v Neratově v Orlických horách studenti prvního ročníku denního studia blíže seznámili s oborem, pedagogy i novými kolegy z ročníku. / 30. října se konala diskuse „Greta, Gott & Evropa“, v níž se setkal prof. Tomáš Halík a prof. Joseph Freise z Katolische Hochschule v Kolíně nad Rýnem. Prof. Freise od 29. 10. do 1. 11. 2019 také přednášel pro studenty navazujícího magisterského programu Transkulturní komunikace. / 6. – 7. 11. se vybraní studenti Transkulturní komunikace účastnili Broumovských diskusí v prostorách benediktinského kláštera v Broumově. Mezi hlavními řečníky byl též (tehdy ještě doc.) Tomáš Petráček. / 18. a 19. 11. přednášel studentům Transkulturní komunikace doc. Ivan Foletti, historik umění a vedoucí Centra raně středověkých studií Masarykovy univerzity v Brně. / 5. prosince uspořádali studenti 3. ročníku přednášku a video projekci „Monoxylon III. – Cesta za hranice každodennosti“ navazující na stejnojmennou experimentálně archeologickou expedici.

Tomáš Petráček byl na návrh Univerzity Karlovy jmenován profesorem. Jako jediný na UHK získal s knihou "Power and Exploitation in the Czech Lands in the 10th-12th Centuries“ nejlepší možné hodnocení za přínos k poznání (Metodika M17+ v rámci Modulu 1). A kromě toho hned několikrát pořádně zčeřil vody veřejnoprávních médií.
František Burda pořádal a vedl 16. ročník workshopu Ars Poetica.
Jan Hojda byl na Univerzitě Palackého v Olomouci jmenován docentem pro obor Teologie.
Petr Macek publikoval svou dizertaci o životě a práci Metoděje Habáně a vyučoval na Hanshin University v Soulu v Jižní Koreji.
Jana Karlová byla přizvána do panelu o digitálních závislostech na IX. konferenci Neuropsychiatrického fóra konané v pražském Francouzském institutu.
Zdenka Sokolíčková realizuje dvouletý terénní výzkum na Špicberkách, o něm i tamním životě její rodiny se natáčí dokument. Projekt prezentovala mimo jiné 22. listopadu na dvou světadílech zároveň: ve Vancouveru na společné konferenci "CASCA-AAA Changing Climates" a on-line ve Stockholmu na "APECS Sweden Workshop on Ethical and Sustainable Arctic Research".

Projekt Inovace TK

Stále se snažíme zlepšovat

Na projekt s názvem "Inovace studijního oboru Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce" pro léta 2012-2014 katedra získala prostředky ESF z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V rámci projektu byly organizovány tuzemské a zahraniční exkurze, studenti měli možnost absolvovat odborné stáže a výuku zahraničních odborníků, vznikla oborová knihovna s publikacemi v češtině a v angličtině atd. Jsme rádi, že se díky evropské podpoře podařilo studijní obor posunout dál a zajistit našim studentům to nejkvalitnější vzdělávání.