Základní problémy česko-německých vztahů

Doplňkové

Úvodní prvek:

CENE

Kurz se zabývá jak problematikou vnější – tedy vztahy mezi státy, které české země a jejich němečtí sousedé v průběhu dějin zformovaly, tak složitou a politicky zatíženou problematikou německé menšiny historicky usídlené v pohraničí českých zemí.

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky česko-německých vztahů, které tvoří již více než tisíc let důležitou osu dějin českých zemí.

Osnova předmětu: 1) Příchod slovanského obyvatelstva do českých zemí a jejich chápání „Němců“, 2) Kolonizace 13. století, vznik německy mluvících měst a jazykových ostrovů v českých zemích, 3) Středověký národ, husitství a jazykové a národností otázky v 15.-16. století, 4) Problematika pobělohorské germanizace – mýtus nebo realita? 5) Tereziánsko-josefínské školské a administrativní reformy a „znovuobjevení“ českého jazyka, 6) Francouzská revoluce a zrození moderního nacionalismu v německém a později českém prostředí, 7) Národní emancipace Čechů a Němců v rakouském soustátí, revoluce 1848/1849, 8) Zostřování nacionální konfrontace na přelomu 19./20. století – rozdělení pražské univerzity, 9) Vznik ČSR a nepřijetí nového státu ze stany jeho klíčové národnostní „menšiny“, 10) Příklon sudetských Němců k myšlence odtržení a události 1938-1945- Odsun jako radikální „řešení“ národnostní otázky a politické zatížení česko-německého dialogu, 11) Německá menšina v ČSR po roce 1948, 12) Sudetoněmecké spolky, vláda BRD a role církví při snaze po česko-německém, a česko-sudetoněmeckém smíření, 13) Československo a česko-německé vztahy v letech 1945-2005.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: cene.docx

Úvodní prvek:

CENE