prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

Vedoucí katedry

Tomáš Petráček se odborně zaměřuje na sociální a církevní dějiny, dějiny vztahu církve a společnosti, dějiny biblické vědy, myšlení Tomáše Akvinského, dějiny charitativní péče a sociální práce, dějiny hradecké diecéze, modernismus a antimodernismus.

Vzdělání, kvalifikace, zaměstnání
 • Katedra náboženské výchovy a charitativní práce na PdF UHK od srpna 2007 jmenován vedoucím katedry
 • Collegio Teutonico – Řím/Vatikán (2007), tříměsíční badatelský pobyt Pověřen vedením Akademické duchovní služby v HK (2007)
 • Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Olomouc (2006-2008))
 • doktorandské studium oboru teologie specializace církevní dějiny v únoru 2008 obhájil disertační práci (školitel prof. F. X. Halas) a obdržel vědecký titul Th.D.
 • od září 2005 odborný asistent Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK v Praze a kaplanem u kostela Panny Marie v Hradci Králové
 • Univerzita Fribourg – Švýcarsko (2002–2005)
 • vyslán k dokončení teologických studií na teologickou fakultu Univerzity Fribourg říjen 2005 ukončení studijního programu k udělení titulu Licentia in Sacra Theologia (insigni cum laude), specializace církevní dějiny (prof. Guy Bedouelle, Mariano Delgado)
 • l’Institute Catholique – Paříž (2000), měsíční studijní pobyt
 • KTF UK Praha (2000–2002) studium katolické teologie vstup do Arcibiskupského semináře za diecézi Hradec Králové
 • FF UK Praha, Ústav hospodářských a sociálních dějin (1999–2002)
 • doktorandské studium oboru historie březen 2002 obhajoba disertační práce „Fenomén darovaných lidí v přemyslovských zemích 11. – 12. století“ (školitel prof. J. Čechura)
 • obdržen titul PhDr. a Ph.D. v oboru hospodářských a sociálních dějin Friedrich – Wilhelm University – Bonn (1997), měsíční studijní pobyt
 • FF UK Praha (1990–1992 a 1996–1999) studium oboru historie – etnologie
 • v letech 1992 – 1996 studium přerušeno ze zdravotních důvodů
 • červen 1999 získán akademický titul Mgr. (summa cum laude)
 • Gymnázium Hořice (1986 – 1990), maturitní zkouška složena s vyznamenáním

Bibliografie

Vědecké monografie

PETRÁČEK Tomáš. Fenomén darovaných lidí v českých zemích 11.-12. století: K poznání hospodářských a sociálních dějin českých zemí v době knížecí. 1. vydání. Praha: Desktop Publishing UK FF, 2003. (ISBN 80–7308–041–9). 287 s.
PETRÁČEK Tomáš. M.-J. Lagrange. Bible a historická metoda. 1. vydání. Praha: Krystal OP, 2005. (ISBN 80–85929–72–4). Kritická biografie zakladatele moderní biblické vědy (106 s.) a překlad klíčových textů z francouzštiny (78 s.).
PETRÁČEK Tomáš. Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize: Život a dílo Vincenta Zapletala OP (1867–1938). 1. vydání. Praha: Krystal OP, 2006. (ISBN 80–85929–81–3). 273 s.
PETRÁČEK Tomáš. Le Pere Vincent Zapletal O.P. (1867–1938). Portrait d´un exegete catholique. Studia friburgensia – Series historica 6. 1. vydání. Fribourg: Academic Press Fribourg, 2007. (ISBN 978–2–8271–1026–1). 177 s.

Části monografických publikací

PETRÁČEK Tomáš. Církev, právo a finalita lidské existence u Tomáš Akvinského: Několik poznámek ke zdrojům, smyslu a závaznosti církevního práva. In: KRAFL Pavel. Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV (= Opera Instituti historici Pragae, series C-Miscellanea 19). 1. vydání. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008. ISBN 978–80–7286–121–7. s. 127–138.
PETRÁČEK Tomáš. Historický kontext vzniku a rozšíření katechismů v 16. Století. In: kol. autorů. O katechezi, kolektivní monografie. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2009. ISBN 978–807405–061–9. s. 51–68.
PETRÁČEK Tomáš. Věřící, ateisté, fideisté v době (anti-)modernistické krize. In: kol. autorů. Ateismus. Teologická reflexe. Hradec Králové: Typo Studio, 2009. ISBN 978–80–87363–02–7. s. 69–89.
PETRÁČEK Tomáš. Emancipace, liberalismus a identita: Židé a evropské státy 19. století. In: SLÁDEK Karel a kol. Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. ISBN 978–80–87378–19–9. s. 83–97.
PETRÁČEK Tomáš. Katolická církev, evropská společnost a proměny státního zřízení v 19. a 20. století. SLÁDEK Karel a kol. Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. ISBN 978–80–87378–19–9. s. 99–117.
PETRÁČEK Tomáš. Evangelium, církev a žena: několik tezí k postavení ženy ve středověkém křesťanstvu. In: kol. autorů. Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka a její doba. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2010. ISBN 978–80–7405–082–4. s. 79–85.
PETRÁČEK Tomáš. Chudoba jako prokletí a ctnost: proměny chápání a hodnocení chudoby v děijnách Západu. In: kol. autorů. Různé tváře chudoby. Teoretické reflexe. Kolektivní monografie. Hradec Králové: Garamon, 2010. ISBN 978–80–86472–49–2. s. 7–18.
PETRÁČEK Tomáš. Svatý kníže Václav a sociální problémy jeho doby. In: KUBÍN Petr (ed.) Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého. Praha: TOGGA, 2010. ISBN 978–80–87258–23–1. s. 89–102.
PETRÁČEK Tomáš. Reliquien, Heilige und anima separata bei Thomas von Aquin. In: DOLEŽALOVÁ Eva et al. Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter (= Colloquia mediaevalia Pragensia 11). Praha: Filosofia, 2010. ISBN 978–80–7007–292–9, s. 11–25.

Původní práce v odborných časopisech

PETRÁČEK Tomáš. Několik poznámek k problematice „darovaných“ osob v českých zemích 11. a 12. století. Časopis Národního Muzea, řada historická, 1999, 168, s. 23–44.
PETRÁČEK Tomáš. Rustici, hospites, duces. K problému svobodných rolníků v Přemyslovských zemích 11. a 12. století. Časopis Národního Muzea, řada historická, 2002, 171, č. 3–4, s. 137–164.
PETRÁČEK Tomáš. Hlídači kostela, zvoníci a dušníci v českých zemích 11.-12. století. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, 2003, 5, č. 1, s. 3–11.
PETRÁČEK Tomáš. Osud, člověk a dějiny ve 12. století: Vincencius, Jarloch a jejich pohled na lidský úděl. Časopis Národního Muzea, řada historická, 2004, 173, č. 1–2, s. 9–19.
PETRÁČEK Tomáš. Pozapomenutý český učenec Vincenc Zapletal OP aneb katolickým biblistou v období krize. Časopis Národního Muzea, řada historická, 2005, 174, č. 3–4, s. 79–98.
PETRÁČEK Tomáš. Proč a jak vznikají církevní řády? Pierre Mandonnet OP a spor o výklad církevních dějin. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2006, 16, č. 1, s. 101–118.
PETRÁČEK Tomáš. Arcibiskup a „jeho modernista“: E.I. Mignot a A. Loisy – příběh zapovězeného přátelství. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2007, 17, č. 3, s. 63–83.
PETRÁČEK Tomáš. Zpráva královéhradeckého biskupa Josefa Doubravy o modernismu z roku 1906. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2007, 17, č. 3, s. 123–129.
PETRÁČEK Tomáš. O wybranych osobistosciach czeskiego kleru katolickiego w okresie krysyzu modernisticznego. Studia Teologiczno-Historyczne Slaska Opolskiego 2007, 27, s. 105–119.
PETRÁČEK Tomáš. Církev doby Pia XII. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2008, 18, č. 3, s. 7–20.
PETRÁČEK Tomáš. Papež Pius XII. a biblická otázka. Geneze a poselství encykliky Divino afflante Spiritu. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2008, 18, č. 3, s. 77–97.
PETRÁČEK Tomáš. Od vědecké exegeze k psaní beletrie. Biblické romány Vincenta Zapletala OP. Studia theologica, 2009, 11, č. 3, s. 48–62.
PETRÁČEK Tomáš. Pravda se nemá čeho bát. Stručné dějiny Jeruzalémské biblické školy. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2009, 19, č. 3, s. 19–46.
JÄGER Pavel – NOSEK Lukáš – PETRÁČEK Tomáš. Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti Jeruzalémské biblické školy. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2009, 19, č. 3, s. 55–117.
PETRÁČEK Tomáš. Moderna, laicita, církev. Fenomén francouzské církve v 19. a 20. století. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2009, 19, č. 4, s. 7–31.
PETRÁČEK Tomáš. Traditions and Modern Science. Transformations of understanding inspiration and infallibility of the Scripture in the Catholic Church. European Journal of Science and Theology, 2010, 6, Nr. 4, s. 21–33.
PETRÁČEK Tomáš. Kněžství, kněží a dějiny. Několik poznámek k proměnám forem kněžského života v moderní době. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2010, 20, č. 2, s. 25–35.
PETRÁČEK Tomáš. C´est à l´université que l´avenir se prépare: M.-J- Lagrange et V. Zapletal et leur réflexion sur la mission de l´ordre dans la modernité. Mémoire dominicaine. Histoire – Documents – Vie dominicaine, 2010, 25, s. 125–140.
PETRÁČEK Tomáš. Katolická církev, historici a církevní dějiny. Církevní dějiny 3, 2010, č. 6, s. 119–126.

Různě závažné práce – příspěvky do sborníků

PETRÁČEK Tomáš. Člověk v dějinách spásy v díle Ireneje z Lyonu (Poznámky k některým aspektům jeho historického a antropologického myšlení). In: Sborník Katolické teologické fakulty (KTF) sv. VI. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80–246–0757–3. s. 222–244.
PETRÁČEK Tomáš. Církevní velkostatek, nevolníci a evangelium. K vztahu církevních institucí a sociální struktury českých zemí 11.-12. století. In: Sborník KTF sv. VII. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80–246–0904–5. s. 340–363.
PETRÁČEK Tomáš. Dominikánská biblická škola v Jeruzalémě a dvojí tvář církevní politiky Francouzské republiky v letech 1880–1922. In: Sborník KTF, sv. VIII. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80–246–1121-X. s. 94–120.
PETRÁČEK Tomáš. Česká církev, výzvy 19. věku a pražská provinční synoda roku 1860. In: FILIP Aleš – MUSIL Roman (eds.) Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870–1914. Praha, 2006. ISBN 80–86300–58–7. s. 27–58.
PETRÁČEK Tomáš. Politické a společenské problémy v myšlení prof. Vincenta Zapletala OP. In: MAREK Pavel – HANUŠ Jiří (eds.) Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno, CDK, 2006. ISBN 80–7325–097–7. s. 134–145.
PETRÁČEK Tomáš. Svatí, ostatky a anima separata u Tomáše Akvinského. In: Světci a jejich kult ve středověku, Sborník KTF UK, Dějiny umění – historie IV. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80–903600–6–8. s. 13–25.
PETRÁČEK Tomáš. Josef Pekař a kořeny jeho postoje k náboženské revoluci v počátcích Československé republiky. In: KRUMPHOLC Eduard – POLÁKOVÁ Jolana – POSPÍŠIL Ctirad V. (eds.) Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978–80–7195–138–4. s. 256–266.
PETRÁČEK Tomáš. Katolická exegeze, církev a historicko-kritická metoda na přelomu 19. a 20. století. In: kol. autorů. O Božím Slově. Praha: Trinitas, 2007. ISBN 978–80–86885–03–2. s. 88–110.
PETRÁČEK Tomáš. Katolická církev, historie a tomismus na počátku 20. století: medievisté a zrození „nové teologie“. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha: Lidové Noviny, 2007. ISBN 978–80–7106–896–9. s. 523–535.
PETRÁČEK Tomáš. Na cestě k Dei Verbum: M.-J. Lagrange, inspirace a pravdivost Bible. In: Sborník KTF UK, sv. IX. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978–80–246–1331–4. s. 68–92.
PETRÁČEK Tomáš. Jak interpretovat a jak realizovat království Boží v dějinách? Stručná historie jednoho zásadního biblického konceptu. In: Benedikt Thomas Viviano: Království Boží v dějinách. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978–80–7021–921–8. s. 159–171.
PETRÁČEK Tomáš. Čas vznikání a čas zanikání. Několik poznámek k minulosti ženských řeholních kongregací na území diecéze Hradec Králové a vůbec. In: In Spiritu Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Praha: Krystal OP, 2008. ISBN 978–80–87183–02–1. s. 539–561.
PETRÁČEK Tomáš. Národní identita v době nacionálního napětí: katolický teolog mezi češstvím a němectvím na přelomu 19./20. století. In: NOVOTNÝ Vojtěch (ed). Všechno je milost, Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978–80–246–1505–9. s. 557–572.
PETRÁČEK Tomáš. Demokracie, monarchie, republika: římská kurie a politické zápasy v době (anti-)modernistické krize. In: MAREK Pavel (ed). Teorie a praxe politického katolicismu 1870–2007. Brno: CDK, 2008. ISBN 978–80–7325–152–9. s. 34–59.
PETRÁČEK Tomáš. Mír, církev a spása: papežství a teologické předpoklady přijetí vestfálského míru. In: HRBEK Jiří – POLEHLa Petr – ZDICHYNEC Jan (eds.) Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2008. ISBN 978–80–7405–035–0. s. 152–165.
PETRÁČEK Tomáš. Historické souvislosti vzniku Tovaryšstva Ježíšova: několik poznámek k velkému tématu. In: HOJDA Jan – POLOEHLA Petr (eds.) Jezuité ve východních Čechách. Hradec Králové: Typo Studio, 2009. ISBN 978–80–87363–00–3. s. 7–15. PETRÁČEK Tomáš. Hradečtí biskupové a jejich katedrála Svatého Ducha v relacích ad limina v letech 1675–1923. In: ŠTĚPÁN Jiří (ed). Chrám svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308–2008, Historická tradice v dějinách města. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2009. ISBN 978–80–7405–060–2. s. 41–52.
PETRÁČEK Tomáš. Národ a církev: role kněží a církve v národním obrození. In: MACH Jiří (ed). Vlastenectví, církev a společnost v proměnách 19. a 20. století. Dobruška: Město Dobruška. 2009. ISBN 978–80–254–5633–0. s. 43–55.
PETRÁČEK Tomáš. Počátky historicko-kritické metody v zápasech (anti-)modernistické krize. In: JUHÁS Vladimír (ed). Dejinnosť teológie, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: VIENALA, 2009. ISBN 978–80–89232–75–2. s. 7–39.
PETRÁČEK Tomáš. Církev, biskupové a jejich rezidence. In: Biskupská rezidence v Hradci Králové. Hradec Králové: Garamon, 2010. ISBN 978–80–86472–45–4. s. 14–24.
PETRÁČEK Tomáš. Rezidence hradeckých biskupů v relacích ad limina. In: Biskupská rezidence v Hradci Králové. Hradec Králové: Garamon, 2010. ISBN 978–80–86472–45–4. s. 63–70.

Překlady

Z němčiny

WEISS Otto. Katolický modernismus : Pojem – sebeidentifikace – podoby – důsledky. Překlad PETRÁČEK Tomáš. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2007, 17, č. 3, s. 9–51.
BRANTSCHEN Johannes B. Nelítostný Bůh Bible. Několik poznámek na pomoc čtenářům, kteří nejsou teology. Překlad PETRÁČEK Tomáš. In: In Spiritu Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Praha: Krystal OP, 2008. ISBN 978–80–87183–02–1. s. 27–39.

Z angličtiny

VIVIANO Benedikt Thomas. K otázce normativity Písma sv. a tradice v současné katolické teologii. Překlad PETRÁČEK Tomáš. In: In Spiritu Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Praha: Krystal OP, 2008. ISBN 978–80–87183–02–1. s. 41–58.

Z angličtiny a francouzštiny

VIVIANO Benedikt Thomas. Království Boží v dějinách. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978–80–7021–921–8.

Z francouzštiny

LAGRANGE Marie-Joseph. Prameny Pentateuchu (s. 113–134); Historická metoda (s. 135–183). Překlad PETRÁČEK Tomáš. In: PETRÁČEK Tomáš. M.-J. Lagrange. Bible a historická metoda. Praha: Krystal OP, 2005.

Z latiny

Zpráva královéhradeckého biskupa Josefa Doubravy o modernismu z roku 1906. Překlad PETRÁČEK Tomáš. SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2007, 17, č. 3, s. 123–129.

Ostatní publikace

Recenze

Jaroslav Hrdlička, Život a dílo Prof. Františka Kováře. Příběh patriarchy a učence. Brno: L. Marek, 2007. In: SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2008, 18, č. 1, s. 115–117.
Vojtěch Novotný, Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum, 2007. In: SALVE Revue pro teologii a duchovní život, 2008, 18, č. 1, s. 117–118

Editorské práce

KUBÍN Petr – PÁTKOVÁ Hana – PETRÁČEK Tomáš (ed.) Světci a jejich kult ve středověku (Sborník KTF UK, dějiny umění – historie 4), Praha: Tomáš Halama, 2006. ISBN 80–903600–6–8. 410 s.

Příspěvky k regionálním dějinám

PETRÁČEK Tomáš. Hořice a několik okolních vsí poprvé v dějinách. In: Pod Zvičinou r. XIV, č. 5/1996, s. 7–9.
PETRÁČEK Tomáš. Španělská mystika a česká vesnice (socha sv. Terezie v Chodovicích). In: Pod Zvičinou r. XV., č. 4/1997, s. 8–9.
PETRÁČEK Tomáš. Hořické panství za Smiřických. In: Pod Zvičinou, r. XVI., č. 1/1998, s. 5–8, 2/1998, s. 4–8.
PETRÁČEK Tomáš. Život na Hořicku v letech 1848–1918 očima místních katolických duchovních. In: Pod Zvičinou XVI., č. 4/1998, s. 4–11, 5/1998, s. 7–15.
PETRÁČEK Tomáš. Část: Od prvních zmínek k roku 1918. In: ULRYCHOVÁ Eva – PETRÁČEK Tomáš – DVOŘÁK Jiří. Holovousy. Dějiny obce. Holovousy: Obec Holovousy, 1999. s. 11–81.
PETRÁČEK Tomáš – TOMÁŠEK Marcel. Průzkum hrádku Buštěhrad. k.ú. Doubrava, okr. Jičín. In: Pojizerský sborník 1999, č. 4. ISBN 80–86360–20–2. s. 93–102.
PETRÁČEK Tomáš – TOMÁŠEK Marcel. Příspěvek k lokalizaci zaniklé vsi Vyželec. In: Pojizerský sborník 1999, č. 4. ISBN 80–86360–20–2. s. 109–114.