Transkulturní výchova a globální rozvojové vzdělávání

2. ročník

TVGRV

Vyučující tohoto Předmětu

Cílem předmětu je vést studenty ke kritické reflexi vlastního kulturního zakotvení a zásadních problémů současnosti. Seminář prostřednictvím reflexe ev. redefinice vlastních názorů a postojů a prohlubování dovedností významných pro pedagogické pracovníky usiluje o přijetí většího osobního podílu zodpovědnosti za realizaci pluralitního občanského soužití. Studenti dále získají osobní zkušenost participace v různých typech vzdělávacích aktivit a vyzkouší si transkulturní výchovu a/nebo globální rozvojové vzdělávání též připravit a vést.
Seminář syntetizuje a kriticky reflektuje předcházející kurzy. Přípravná část směřuje k ujasnění pojmů a metod, k reflexi osobní zkušenosti. Po praktických ukázkách, realizaci a kritickém zhodnocení různých výukových metod studenti samostatně ve skupinách a za dohledu pedagoga připraví a realizují vlastní workshop transkulturní výchovy a/nebo globálního rozvojového vzdělávání. Podmínkou k zápočtu je aktivní účast na seminářích a realizace skupinového projektu.