Odborná stáž v neziskové organizaci 1

2. ročník

OSNO1

Vyučující tohoto Předmětu

Studenti se seznámí s různými institucemi pracujícími s cizinci a dalšími menšinami. Naučí se aplikovat teoretické znalosti a dovednosti v praxi.-Budou umět komunikovat s klientem s ohledem na jeho odlišný kulturní původ, přičemž zejména zde budou uplatňovat již zmíněné teoretické znalosti. Dokážou reflektovat situaci klienta, její vývoj a na tomto základě budou umět učinit adekvátní opatření vedoucí k jejímu zlepšení. Zároveň budou umět reflektovat etická dilemata spojená s konkrétní situací toho kterého klienta, přičemž ale budou též reflektovat profesionální hranice.
Odborná stáž probíhá souvisle 2 týdny na konci zimního semestru druhého ročníku. Studenti si volí mezi neziskovými organizacemi, které svou činnost směřují k imigrantům, etnickým nebo národnostním menšinám. Vedle toho se mohou zaměřit na humanitární organizace pracující v zahraničí. Zde studenti ještě více mohou uplatnit své znalosti z oboru antropologie, psychologie, pedagogiky, kulturologie a dalších disciplín.
Předmět se sestává ze třech základních okruhů, na něž se student v průběhu stáže zaměřuje pod vedením tutora na tom kterém pracovišti: 1) Seznámení se s organizací a specifiky práce daného zařízení. 2) Samostatná práce s klientem pod vedením tutora. 3) Zpracovávání dokumentace o klientovi pod vedením tutora.