Etická východiska transkulturní komunikace 6: Etika válečných konfliktů

3. ročník

ETI6

Vyučující tohoto Předmětu

Předmět poskytuje seznámení se se základními filozofickými a mezinárodněprávními prameny pro etické posuzování použití síly ve válečných konfliktech a v boji proti terorismu. Reflektuje filozofické a teologické principy možnosti hodnocení válečného konfliktu. Podrobněji si všímá pohledu na válku a použití síly v křesťanské tradici a vývoje evropského pohledu na přijatelnost válečného konfliktu. Dále analyzuje vliv medií na možnost etického posuzování dané problematiky (práce s prameny, rozdílné způsoby reakcí ze stran veřejnoprávních subjektů). Věnuje se též simulaci řešení etických problémů spojených s danou problematikou a snaží se navrhnout kriteriologii pro etické posuzování použití vojenské síly v boji proti terorismu.

Cílem předmětu je předložit nástin etických aspektů válečného konfliktu jakožto části etiky a sociální a kulturní antropologie, která hledá rozumovou cestou odpověď na otázku co je to kultura, jak se formuje a jak ovlivňuje myšlení a jednání lidského jedince i společnosti. Předmět poukazuje na některé způsoby, jakými lze odpovídat na otázku po způsobech chápání otázky spravedlivé války a nastiňuje konkrétní možnosti reflexe základních etických problémů kultury spojených s faktorem válečného konfliktu.

Osnova předmětu: 1) Válka, spravedlnost, mír, 2) Válka a antický svět, 3) Křesťanský příspěvek k etickému posouzení války, 4) Válka a počátky mezinárodního práva, 5) Válka a národní státy, 6) Světové války, 7) Poválečné dokumenty, 8) Etika vál. konfliktu a globální terorismus - Afgánistán, 9) Etika vál. konfliktu a globální terorismus - Irák, 10) Etická dilemata a pokus o řešení.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: eti6.docx