Úvod do psychologie a sociologie náboženství

2. ročník

UPSY

Vyučující tohoto Předmětu

Psychologie náboženství je vědou o vztahu náboženských projevů k lidské psychice a psychickým procesům. Sociologie náboženství zkoumá též lidskou stránku vztahu člověka k transcendentnu, zejména sociální jednání, projevy, vztahy a skupiny, které na tomto základě vznikají. Kurz psychologie a sociologie náboženství seznamuje posluchače se základní problematikou a některými vybranými kapitolami výše definovaných vědních disciplín.

Cíl předmětu spočívá ve zvládnutí úvodních témat a v osvojení si znalostí a souvislostí, které by studentovi umožnily elementární orientaci v psychologických a sociologických aspektech fenoménu náboženství. Kurz též připravuje posluchače na praxi se specifickou klientelou nábožensky smýšlejících lidí.

Osnova předmětu: 1) Vymezení psychologie a sociologie náboženství jako vědních disciplín: Psychologie a sociologie náboženství kontextu sociálních a humanitních věd. 2) Vznik psychologie nábožensví a základní pojmy. 3) Stručný přehled psychologicko-náboženských teorií: Freud, Jung, Allport, Fromm, Maslow, Erikson. 4) Náboženství v kontextu obecné sociální teorie: Comte, Marx, Durkheim, Weber. 5) (De-)sekularizace a (de-)privatitzace náboženství; náboženství a globalizace; politika a náboženství. 6) Sociologie farnosti a nových náboženských hnutí. 7) Náhražky a proměny tradičních náboženství; „neviditelné náboženství“ a náboženství v současnosti.

Seznam doporučené literatury najdete zde: upsy.docx