Sociálně psychologický výcvik 1

1. ročník

SPVY 1

Vyučující tohoto Předmětu

Předmět poskytuje vhled do prudce se rozvíjejícího odvětví aplikované sociální psychologie v návaznosti na sociální psychologii. Profesionální interakce je simulována řadou cvičení, zaměřených na specifické dovednosti (naslouchání, asertivita, ocenění, volně zavěšená pozornost v kontaktu s klientem aj.). Během cvičení je pozornost studentů orientována na uvědomování vlastních prožitků.Součástí kursu je i diskuse pojmu sociálně-psychologického výcviku, informace o jeho historii, jeho hranicích (zejména vůči psychoterapii), jeho druzích a metodice.

Hlavním cílem kurzu je rozvoj sociálních dovedností. Jedná se o dovednosti, které jsou využívány při jakémkoli setkávání lidí v sociálních skupinách, jsou uplatňovány v profesích a dávají člověku možnost lépe porozumět nejen sám sobě, ale zejména druhým lidem, efektivně s nimi komunikovat, kooperovat, vyjednávat i zvládat zátěžové situace ve skupině. Osnova předmětu: 1) Co je sociálně psychologický výcvik? - T-skupiny a skupiny setkání, trénink sensitivity. Sociálně psychologický výcvik v Československu a ČR. Hranice SPV vůči psychoterapii a volnočasovým aktivitám. 2) Skupinové sebezkušenostní techniky, nácvik profesionálních dovedností. 3) Zakotvení v těle. 4) Techniky na sociální komunikaci. 5) Techniky na sociální interakci ve skupině. 6) Konflikty a jejich zvládání. 7) Rozvíjení tvořivosti. 8) Techniky vytváření skupinové koheze. 9) Asertivita.

Seznam doporučené literatury najdete zde: spvy.docx