Call for papers: Maska a identita

Pdf UHK, MUNI ARTS

Novinka
3.5.2020 v 20:21
Přijímáme návrhy abstraktů pro konferenci Maska a identita v transkulturní perspektivě“, která se uskuteční 9. a 10. listopadu 2020 ve spolupráci Centra raně středověkých studií MUNI ART a Katedry kulturních a náboženských studií PdFUHK.

Fenomén masky se objevuje napříč kulturami ve spojení s rituály, které sebedefinují komunitu i jedince v ní. Za mnohostí kulturních forem masky však musí být nějaký jednotící faktor. Ostatně, kdykoliv se s nějakou maskou setkáme, bez váhání ji
dokážeme identifikovat jako masku. Odhalování i zahalování pak souvisí se sebevyjádřením a sebeporozuměním: „maska může zakrývat, co odhaluje tvář, také však může odhalovat, co tvář skrývá“ (Oosten 1994).

Za masku je však možné považovat i něco jiného než předměty. Za „imaginární masku“ je možné skrýt mentální či psychologické rozpoložení. V přeneseném smyslu se tak maska může stát i stavem mysli.

Význam masek lze proto uchopit z psychoanalytického, filozofického, antropologického, uměleckého i historického přístupu. Klíčovou otázkou je, co masky představují? Co je jejich účelem? A jak vůbec vznikly? Ačkoliv se formy masek v jednotlivých kulturách liší, jejich základní rysy zůstávají stejné. V drtivé většině případů se masky váží k lidské tváři. Buď ji představují, nebo jsou s ní spojeny. Buď jsou vytvořeny jako její překrytí, vyměnění, anebo jako její náhražka. V maskách se zdůrazňují a mísí základní diference mezi člověkem a zvířetem, mezi člověkem a bohem nebo mezi člověkem a neživými předměty.

Konference „Maska a identita v transkulturní perspektivě“ se chce zaměřit na specifické pole zájmu. Tím je maska coby prostředek k vyjádření identity moderního jedince v jeho
kultuře. Z hlediska umění, které je založeno za zobrazování obrazů-masek, mohou být podnětnou inspirací filmové tematizace identity a masky. Z hlediska transkulturality
může být inspirací dialogický vztah rovnocenných partnerů založený na ochotě porozumění, respektive budování mostů. Z hlediska historie pak užití může být relevantní užití masky v historických okolnostech.

Vítány jsou příspěvky na téma masky v antropologické, transkulturní, sociologické, historické, historicko-umělecké, estetické i jiné perspektivě. Konferenční příspěvky mohou odkazovat (ale nikoliv nutně) k formulaci univerzální charakteristiky masky, ke srovnávací analýze masek v odlišných kulturách nebo k užití masek v historických
epochách.

Samostatné abstrakty jsou přijímány do 14. června 2020
Návrhy abstraktů zasílejte na emailové adresy organizátorů: petr.macek@uhk.cz a foletti@phil.muni.cz. Nashromážděné příspěvky budou tematicky zařazené do konferenčních panelů.