Navazující magisterské studium

Petr Macek

Komentář
19.3.2019 v 08:12
Katedra kulturních a náboženských studií PdF UHK vypisuje pro akademický rok 2019/2020 nový studijní obor – magisterské studium Transkulturní komunikace.

Magisterské studium Transkulturní komunikace bude zaměřeno na tvorbu vlastního výzkumného projektu studentů, v němž budou propojovat stěžejní pilíře studia Transkulturní komunikace (kulturní a sociální antropologie, religionistika, filosofie a etika) s praktickou aplikací při řešení aktuálních sociální, kulturních a politických otázek.

Studium je koncipováno jako dvouleté. Studentům nabízí pokročilé kurzy v oblasti teorie kultury a rozvíjení jednotlivých perspektiv Transkulturní komunikace (mimetická teorie, ekologická etika, psychologická antropologie, interpretace moderních uměleckých děl). Velká pozornost bude věnována metodice kvalitativního výzkumu a odbornému anglickému jazyku.
Další informace o přijímacím řízení je možné nalézt zde. Ke studiu je možné se hlásit elektronickou přihláškou do 30. 4. 2019, přijímací zkoušky proběhnou v termínu 10.-14. 6. 2019.
Rozsah a obsah přijímací zkoušky:
Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru v jednom dni. Při hodnocení uchazečů je kladen hlavní důraz na přípravu projektu diplomové práce, orientaci v oboru Transkulturní komunikace a schopnosti práce s odbornou literaturou.
Povinné podkladové materiály pro přijímací řízení (uchazeč je přinese s sebou k přijímacímu pohovoru)
 • Projekt diplomové práce, v rozsahu max. 1 strany A4. Projekt má představit hlavní cíl a teze diplomové práce a její vztah k oboru Transkulturní komunikace. Jeho cílem není podat detailní a definitivní představu o podobě práce, ale základní vstupní myšlenky a teze. Projekt by měl obsahovat: 
  • Hlavní téma (název) práce 
  • Základní cíl a hypotézu práce 
  • Vztah tématu k oboru Transkulturní komunikace 
  • Návrh metodologického a teoretického ukotvení práce 
  • Stručné nastínění struktury práce 
  • Základní literaturu (5-10 položek) 
 • Motivační dopis, max. rozsah 1 strany A4. Uchazeč v něm stručně představí svůj zájem o obor Transkulturní komunikace, případně své dosavadní absolvované studium, témata svého odborného zájmu apod. 
Ústní část přijímací zkoušky se skládá z těchto částí: 
 • Diskuze o diplomním projektu a motivačním dopise uchazeče 
 • Diskuze o odborné literatuře vztahující se k oboru Transkulturní komunikace 
Porozumění anglickému odbornému textu, stručný rozhovor v angličtině o dosavadním studiu a odborných zájmech uchazeče Povinná literatura k přijímacímu řízení
 • Burda, František. Za hranice kultur: transkulturní perspektiva. Brno: CDK, 2016. 
Doporučená literatura k přijímacímu řízení
 • Burda, František (ed.). Transkulturní cesty ke tkáním kulturního přediva. Ostrava: Moravapress, 2014. 
 • Člověk jako východisko dialogu kultur 1, 2. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013. 
 • Krize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi. Ústí nad Orlicí, 2012. 
 • Sokolíčková, Zdenka. Výzvy pro transkulturní komunikaci. Ostrava: Moravapress, 2014.  
Celkové hodnocení výsledků přijímací zkoušky je vyjádřeno kvantitativně pomocí bodového ohodnocení.
Profil uchazeče:
Studijní program je určený absolventům bakalářského studijního programu Transkulturní komunikace nebo absolventům bakalářského studia příbuzných programů, které jsou zaměřeny na reflexi vztahu člověka a kultury a jejichž profilující předměty zohledňují kulturně-antropologickou, filozofickou a etickou dimenzi přístupu k problematice. Příbuznost oborů bude posouzena na základě výpisu absolvovaných předmětů a seznamu státních závěrečných zkoušek.
Profil a uplatnění absolventa:
Získané kompetence: Absolvent má znalost základních textů z oblasti filozofie, náboženství a kultury, které reflektují možnosti uskutečňování dialogu napříč kulturními odlišnostmi. Je tak seznámen s historickým vývojem oboru a současnými koncepcemi transkulturní komunikace. Absolvent je schopen systematicky zkoumat specifické determinanty jednotlivých kultur a navrhovat možnosti jejich překračování. K tomu je vybaven schopností analyzovat, kriticky hodnotit a tvůrčím způsobem interpretovat relevantní českou a zahraniční literaturu. Dále disponuje nástroji, které mu umožňují metodicky aplikovat osvojené koncepce. K odborným dovednostem studenta patří rovněž realizování teoretického i empirického výzkumu.
Uplatnění absolventa: Absolvent se může uplatnit v akademické sféře (sociální a humanitní nauky), veřejnoprávních institucích (na úrovni státní správy a samosprávy v úřadech a na odborech zabývajících se přistěhovalectvím, integrací a uchováváním kulturních tradic), v neziskových a charitativních organizacích (zejména ve sféře péče o kulturní / etnické / jazykové menšiny, kulturní paměť, navazování dialogu mezi konfliktními skupinami apod.), ve sdělovacích prostředcích (audiovizuální, tištěné, elektronické), v kulturních a výchovných organizacích, v think-tancích zaměřených na Evropu, multikulturalismus a podobná témata. Je schopen působit v oblasti prevence (např. v nízkoprahových centrech), volnočasových aktivit a v dalších pozicích, které vyžadují vedení dialogu napříč kulturami.