Od antropologického pojetí kultury k politizaci kultury

Luděk Jirka

2 x Foto

Novinka
14.3.2018 v 08:43
Dne 20. února 2018 proběhla v prostorách Katedry kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty UHK přednáška doc. PaeDr. Hany Horáková, Ph.D. (Metropolitní univerzity Praha) s názvem „Od antropologického pojetí kultury k politizaci“ kultury. Přednáška byla uskutečněna na počest Dr. Milana Stuchlíka a proběhla v součinnosti s Českou asociací sociální antropologie (CASA), která na uskutečnění setkání finančně přispěla.

Účast na přednášce byla hojná a zúčastnili se jí především studenti všech ročníků oboru Transkulturní komunikace.


Kultura byla dříve výsostným antropologickým konceptem, ale v současnosti zažívá expanzi do veřejného prostoru a stává se diskurzem nejrůznějších skupin soudobé společnosti. V současnosti tak lze hovořit o mnohoznačnosti termínu kultura, tedy o široce významově diferenciovaném užívání v médiích až po zastánce/kritiky multikulturalismu. Důležitým bodem je mocenské zacházení s termínem, můžeme dokonce hovořit o určité politizaci kultury, kdy je kultura rétoricky používána k ovlivňování veřejného mínění. To jde ruku v ruce se dvěma současnými základními postoji – „psaním proti kultuře“ a „psaním pro kulturu.“ První teze uvažuje o kultuře jako o rozvratné a destruktivní síle pro mezikulturní soužití (jedinečnost a homogenita konceptu vede k separaci a k hierarchizaci) a druhá teze obhajuje kulturu, protože problematické je podle ní samotné zacházení s pojmem a nikoliv koncept kultury jako takový. Veřejný prostor však osciluje mezi oběma rovinami.

Doc. Paedr. Hana Horáková, Ph.D. uvede výše uvedené teze a poukáže na problematické chápání kultury v současném světě. Přestože je slovo kultura zastřeno svou mlhavostí, neuchopitelností, kontroverzností a také vyprázdněností kvůli širokému spektru definic, pojmů a přístupů, současně je jedním z klíčových pojmů, se kterým se potýkáme. Má své zastánce a své kritiky. Který postoj je správný? A mohou se z toho sociální vědy vymanit? Existuje vůbec nějaké východisko?