Absolvent

Dovednosti absolventa

Obor transkulturní komunikace je v českém vysokoškolském vzdělávání ojedinělý. Náplň studia reaguje na potřebu vzdělávat celostně a vychovávat k tříbení názorů na základě solidních znalostí vlastního kulturního zázemí a pochopení mechanismů vzniku a proměn kulturních systémů. Naším cílem je absolvent, který se dokáže vyznat v množství často protichůdných informací, má široký kulturní rozhled a rozmanité dovednosti (konstruktivně komunikovat, číst a psát nejen odborný text, prezentovat své znalosti nebo organizovat vzdělávací akce). Témata, která hýbou společností, jako je migrace, nárůst xenofobie nebo rychlé kulturní či geopolitické změny, jsou hlavním předmětem zájmu oboru. Jeho absolventi jsou pro pracovní trh atraktivní tím, že umí vyhodnocovat aktuální dění, pružně na něj reagovat a přistupovat k soudobým výzvám bez předsudků. Vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří mají odbornou průpravu pro překonávání kulturních bariér, budou čím dál žádanější, ať už ve školství, zdravotnictví, státní správě či neziskovém sektoru.

Více o uplatnění a navazujícím studiu

Získané dovednosti umožní uplatnění ve veřejnoprávních institucích na úrovni státní správy a samosprávy, v neziskových a charitativních organizacích, ve sdělovacích prostředcích, v kulturních a výchovných zařízeních. Absolvent je schopen působit v oblasti prevence, volnočasových aktivit a v dalších pozicích, na které je kladen požadavek vedení dialogu napříč hranicemi etnicity, náboženství, rasy či pohlaví nebo společenských tříd. Ve spojení s magisterským pedagogickým vzděláním získaným v jiných oborech je uschopněn též k pedagogické činnosti zohledňující a naplňující průřezové téma multikulturní výchovy.

Student oboru již během bakalářského studia získá alespoň minimální praxi v organizacích, které nabízejí potenciální uplatnění pro odborníky na transkulturní komunikaci, a to jak ze státního, tak z neziskového sektoru (např. Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, NOMIA, Centrum pro integraci cizinců, Charita ČR). Pro navazující magisterské studium je nejvhodnější zaměření na mezikulturní studia, kulturální studia, mezinárodní vztahy, kulturní a sociální antropologii, rozvojová studia, sociologii, politologii, psychologii, genderová studia, mediální studia, případně další pedagogické vzdělání v oborech typu základy společenských věd, historie, aj. Naši absolventi jsou dlouhodobě úspěšní ve vstupu na navazující magisterské obory (již první absolventi oboru (2013) v 85% případů). Aktuálně pracujeme na spuštění magisterského studia, které by na hradecké univerzitě přímo navazovalo na náš bakalářský program.

Reference našich absolventů

Tomáš Heller, absolvent 2015

„Studium Transkulturní Komunikace bylo přínosné, naučilo mě číst náročné texty, studovat pro vlastní zájem a přitom se bavit. Po TK jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Karlově. Během bakaláře, ale i v průběhu magistra jsem pracoval, a to nejprve v redakci studentského časopisu, poté v neziskovém sektoru a nyní v byznysové sféře. Studium je mi nyní platné díky získaným znalostem, které využívám ve své druhé pracovní činnosti – publicistice. Lituji pouze jedné věci, že v době mého studia nebyl připraven magisterský program TK, ale takový už je život…“

Kateřina Baudyšová, absolvent 2014

„Transkulturní komunikace je z mého pohledu naprosto jedinečný studijní obor. Probouzí v člověku touhu po poznání. Student prochází jakousi intelektuální transformací: studium ve mně probudilo potřebu klást si otázky, dychtivost porozumět jinakosti. Abstraktně řečeno, neplout pouze po povrchu oceánu, ale ponořit se do jeho hlubin.

V současné době žiji v Istanbulu, kde využívám znalostí z TK jak v osobním životě, tak i v profesní sféře (zaměřuji se na migraci a problematiku uprchlictví, na konzulátu pomáhám krajanskému spolku s integrací Čechů a Slováků do turecké společnosti a s pořádáním kulturních akcí).

Rčení: „Škola, základ života“ bych poupravila na „Transkulturní komunikace, základ života“.“

Kateřina Štáhlová, absolventka 2013

„Transkulturní komunikace mi otevřela nový pohled na svět. Naučila mě přistupovat k řadě věcí se zájmem a respektem. Studium nabízí řadu zajímavých, nepostradatelných předmětů a jeho rozsah je natolik široký, že si v něm každý najde to svoje. Spolupořádala jsem řadu konferencí a panelových diskuzí, zúčastnila se letní stáže v Multikulturním centru Praha a exkurze do Berlína. Díky těmto zkušenostem a dobrému vedení jsem mohla pokračovat v navazujícím studiu na Univerzitě Karlově (obor Sociální a kulturní ekologie) a podílet se na zahraničních stážích a projektech. Zájem o projektové aktivity a práci s lidmi mě přivedl k zaměstnání koordinátorky pro sociální oblast a vzdělávání (město Příbram) a nyní už jen na částečný úvazek metodičky pro evropské projekty (Ministerstvo školství), kde každý den těžím z komunikačního rozvoje a jazykových dovedností, které mi TK dala.

V neposlední řadě TK sdružuje zajímavé lidi, kterým není lhostejné směřování dnešního světa. Pro mě je místem, kde jsem zažila báječné tři roky a získala přátele na celý život.“

Reference odborníků z praxe

Mgr. Kateřina Sobotková, Člověk v tísni

Mgr. Kateřina Sobotková, Člověk v tísni

vedoucí studentských stáží, vzdělávací program Varianty
 
Studentky a studenti oboru Transkulturní komunikace vykonávali několik let v našem vzdělávacím programu pracovní stáže. Byl patrný jejich zájem o činnost naší organizace i vzdělávací aktivity pro naše cílové skupiny. Několik z nich projevilo zájem o opakovanou spolupráci v budoucnu. Zapojovali se do práce sekce globálního rozvojového vzdělávání (GRV), interkulturního vzdělávání (IKV) i mediálních aktivit sekce migrace. Během spolupráce si v rozhovorech často vyjasňovali, co by v budoucnu chtěli dělat, podle čeho se rozhodnout a některé právě oblast vzdělávání zaujala.

Mgr. Marek Čaněk, Ph.D., Multikulturní centrum Praha

Mgr. Marek Čaněk, Ph.D., Multikulturní centrum Praha

výkonný ředitel

Obor Transkulturní komunikace znám zprostředkovaně především přes studenty a studentky, kteří u nás byli na praxi a zapojili se alespoň na krátkou dobu do našich vzdělávacích a dalších projektů. S některými z nich jsme zůstali v kontaktu i po jejím skončení. S jednou absolventkou oboru Transkulturní komunikace nyní například připravujeme cyklus večerních přednášek o migraci, Lidovou školu migrace. Důležitost oboru Transkulturní komunikace se dnes potvrzuje téměř každý den spolu s diskusemi o přijímání uprchlíků, inkluzi migrantů anebo islámu. Potřebujeme takovéto obory, které přistupují kriticky k tomu, co je kultura, identita anebo migrační kontrola z perspektivy antropologie a dalších disciplín, a zároveň jsou prakticky orientované.