O studiu

Náplň studia

Základním pilířem studijního plánu jsou předměty seznamující studenty se základními koncepcemi teorie kultury a jejími hlavními segmenty (rodina a příbuzenské vztahy; společenské, hospodářské a politické systémy; národ a národnost; právo). Další dvě oblasti studia utváří předměty s filozofickým a etickým obsahem (např. dějiny filozofie, filozofie člověka, světová náboženství a mezináboženský dialog, etika migrace, bioetika, politická a sociální etika).
Curriculum doplňují okruhy předmětů (Praktické aplikace transkulturní komunikace, Osobnostně-rozvojový a komunikační modul), jež rozvíjejí schopnosti aplikovat teoretické poznatky v praxi. Podrobnější informace o předmětech najdete zde.

Cíle studia

V současnosti se stále více otevírají otázky po základních hodnotách západní civilizace a zároveň dochází ke konfrontaci s východisky ostatních kultur. Jedním z aktuálních požadavků kladených na naši společnost je proto požadavek transkulturní komunikace zdůrazňující aktivní přístup hledání společného jazyka napříč různými úrovněmi kulturních odlišností a to na základě východisek, která jsou všem kulturám zároveň vlastní a zároveň je překračují. Úkolem transkulturní komunikace není vytvoření univerzální kultury, ale umožnění takového dialogu, který překračuje hranice etnicity, náboženství, rasy či pohlaví nebo společenských tříd. Transkulturalitou je dialog „navzdory“ kultuře. I přes odlišnosti mezi lidmi různých kultur totiž lze vzájemně komunikovat.

Předpokladem tohoto dialogu je jak respektování kulturních odlišností, tak jejich překračování. Na jedné straně je tedy třeba se vyvarovat etnocentrismu. Na straně druhé je třeba si osvojit takový postoj kulturního relativismu, který nebude zcela rezignovat na vědomí přináležitosti k vlastní kultuře ani na základní etické principy, jež jsou obecně sdíleny navzdory rozdílům jednotlivých kultur.

Plodné vedení výše zmíněného dialogu je možné pouze tam, kde jsou jeho účastníci do jisté míry identifikováni s vlastní kulturou, jsou připraveni se takto sdílet a zároveň se nechat obohatit ze strany kultur ostatních. Zatímco „interkulturní a multikulturní komunikace“ setkání navzdory odlišnostem spíše pasivně předpokládá, „transkulturní komunikace“ ho aktivně vyhledává a umožňuje.

Absolvent

Dovednosti absolventa

Absolvent oboru je schopen samostatně analyzovat rozmanité kulturní jevy a chápat je v širším historickém a sociálním kontextu. Během studia je kladen důraz na osobnostní rozvoj a zlepšování komunikačních dovedností, se zvláštním zřetelem na mezilidskou komunikaci, která reflektuje odlišnost kulturního zázemí jejích účastníků a potřebu dialogu navzdory kultuře.

Student oboru si osvojuje vnímání kultury jako projevu specificky lidské činnosti, která člověku zpřístupňuje svět, poskytuje mu orientaci a uspořádává jeho život. Je si vědom toho, že člověk se prostřednictvím kultury uskutečňuje jako sociální bytost; své vlastní já vymezuje v rámci mezilidských vztahů, z nichž některé pro něho mají téměř totální hodnotu a jsou obecně sdílené (dětství, manželství) a některé bezezbytku závisejí na konkrétním uspořádání společenského systému. Dále rozumí tomu, že člověk prostřednictvím různých statusů a rolí, autorit a nástrojů sociální kontroly vytváří sociální systémy; že je bytostí ekonomickou, která si zajišťuje svůj život prostřednictvím různých výměnných či směnných mechanismů. Důležitým tématem je též lidské hledání odpovědí na otázky vlastního bytí prostřednictvím kategorie posvátna a náboženské utváření vlastního života. Absolvent je obeznámen také s tím, že všechny kulturní jevy jsou podmíněné a že se odvíjejí od mnoha různých faktorů a ve vzájemné interakci.

Jeho hlavní kompetencí je schopnost vnímání určujících vymezení lidské existence v závislosti na dynamickém procesu pohybu kultur a zároveň pochopení, že kulturní podmíněnost, ačkoliv je vždy přítomná a nutná, není absolutně determinující. Nakonec si je absolvent vědom společné lidské vzájemnosti, která je, i přes všechny kulturní rozdíly, trvalou výzvou k dialogu.

Uplatnění absolventa

Získané dovednosti umožní uplatnění ve veřejnoprávních institucích na úrovni státní správy a samosprávy, v neziskových a charitativních organizacích, ve sdělovacích prostředcích, v kulturních a výchovných zařízeních. Absolvent je schopen působit v oblasti prevence, volnočasových aktivit a v dalších pozicích, na které je kladen požadavek vedení dialogu napříč hranicemi etnicity, náboženství, rasy či pohlaví nebo společenských tříd. Ve spojení s magisterským pedagogickým vzděláním získaným v jiných oborech je uschopněn též k pedagogické činnosti zohledňující a naplňující průřezové téma multikulturní výchovy.

Student oboru již během bakalářského studia získá alespoň minimální praxi v organizacích, které nabízejí potenciální uplatnění pro odborníky na transkulturní komunikaci, a to jak ze státního, tak z neziskového sektoru (např. Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, o.s. ADRA, Centrum na podporu integraci cizinců, Charita ČR, Most pro lidská práva). Studenti také získávají kompetence v oblasti managementu, neboť samostatně organizují veřejně přístupné odborně zaměřené akce. Tato průprava zajišťuje absolventovi důležité schopnosti nutné pro přípravu a produkci vzdělávacích a osvětových aktivit v oboru.

Pro navazující magisterské studium je nejvhodnější zaměření na kulturologii a mezikulturní studia, kulturální studia, mezinárodní vztahy, kulturní a sociální antropologii, rozvojová studia, sociologii, politologii, psychologii, genderová studia, mediální studia, případně další pedagogické vzdělání v oborech typu základy společenských věd, historie, aj. První absolventi oboru (2013) byli v 85% případů úspěšní v přijímacím řízení na navazující magisterské obory.

Přijímací řízení

Přihláška

Přihlášku je možno podat elektronicky na webu UHK.

S otázkami ohledně formalit přijímacího řízení se lze obrátit na Studijní oddělení PdF UHK.

Informace týkající se přímo oboru Transkulturní Komunikace vám poskytne Mgr. Petr Mikoška, Ph.D. (petr.mikoska@uhk.cz).

Pro další informace navštivte i naši Facebook stránku.

Přijímací Pohovor

1. Zajímají nás Vaše obecné předpoklady ke studiu: motivace a důvody, proč jste si vybrali právě Transkulturní Komunikaci; očekáváme, že rozumíte základním pojmům a náplni oboru; že máte alespoň základní znalosti kulturně antropologické, filosofické, religionistické, pedagogické a psychologické odborné literatury; součástí pohovoru je diskuse nad seznamem prostudované odborné nebo populárně-naučné literatury (tištěný seznam literatury si uchazeč přinese s sebou).

2. Od uchazečů očekáváme, že se budou na základě studia knihy „Robert F. MURPHY, Úvod do kulturní a sociální antropologie“ rámcově orientovat v okruzích kulturní antropologie: Kultura a lidská situace; Společenské systémy, statusy a role; Formy manželství a rodinného soužití; Příbuzenské svazky a systémy; Ekologie a hospodářství; Řád a autorita; Náboženství; Terénní výzkum. Studium další literatury k uvedeným tématům je doporučené nikoliv povinné.

Podrobnější a závazné informace o formalitách přijímacího řízení najdete zde. Formální podrobnosti o prezenční i kombinované formě studia Transkulturní Komunikace jsou k prostudování na webu UHK.

Reference našich absolventů

Michaela Vápeníková, absolventka (2013)

Nyní studentka oboru Sociální pedagogika, Univerzita Hradec Králové, koordinátorka v informačním středisku Evropské unie Europe Direct Pardubice.

Transkulturní komunikace mi dala více, než jsem si dovedla představit.
Díky skvělým vyučujícím jsem měla možnost absolvovat velmi zajímavé přednášky, exkurze nejen v Čechách, ale také v zahraničí. Zúčastnila jsem se týdenní oborově zaměřené stáže v Centru na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj, s nímž jsem zůstala i nadále v kontaktu.
Zpětně oceňuji i pořádání akcí – námi studenty v rámci programu „Věda v rukou studentů“, kde jsem získala první zkušenosti s organizováním akcí, které se stalo součástí mé pracovní náplně. Nejvíce z oboru uplatňuji znalosti z oblasti komunikace, migrace, globalizace a evropské civilizace.
Čerpám také z hodin předmětu Menšiny v ČR a EU či Teorie a praxe médií, protože se podílím na tvorbě tiskových zpráv do regionálního tisku. Pedagogicko-psychologický základ uplatňuji zejména při práci s dětmi v rámci kulturních či vzdělávacích akcích a mezinárodních projektech.Lenka Macháčková, absolventka (2014)

Nyní studentka oboru Mezinárodní humanitární a sociální práce, Univerzita Palackého v Olomouci, stážistka Amnesty International na projektu Fair play – studenti za rovnoprávnost.

Transkulturní komunikace není tak úplně obyčejný obor. Nejde o to nasoukat si do hlavy co nejvíc vědomostí a ty pak úspěšně reprodukovat u zkoušky. Ono to z podstaty věci snad ani nejde.
TK se zabývá tématy, která podle mého názoru studenta tak trochu mění, rozšiřují mu obzory, posouvají jeho hranice.
Učí člověka přemýšlet a rovněž být aktivní ve studované problematice a svoje znalosti rozvíjet i „mimostudijně“, třeba prostřednictvím stáží apod. Za tyhle možnosti jsem TK moc vděčná a dost mě posunuly.
V rámci svého současného studia směřuji k práci s cizinci či přímo v cizině, a pro prostředí s jiným kulturním kontextem jsou znalosti z TK naprosto neocenitelné a umožňují mi jiný úhel pohledu, jiný přístup k člověku, který je „odlišný“ a třeba se ocitl v tíživé situaci, ve které potřebuje pomoci.

Reference odborníků z praxe

Mgr. Kateřina Sobotková, Člověk v tísni

Vedoucí studentských stáží, Člověk v tísni o.p.s. Praha, vzdělávací program Variant.

Studentky a studenti oboru Transkulturní komunikace vykonávali několik let v našem vzdělávacím programu pracovní stáže. Byl patrný jejich zájem o činnost naší organizace i vzdělávací aktivity pro naše cílové skupiny. Několik z nich projevilo zájem o opakovanou spolupráci v budoucnu. Zapojovali se do práce sekce globálního rozvojového vzdělávání (GRV), interkulturního vzdělávání (IKV) i mediálních aktivit sekce migrace.
Během spolupráce si v rozhovorech často vyjasňovali, co by v budoucnu chtěli dělat, podle čeho se rozhodnout a některé právě oblast vzdělávání zaujala. V současné době probíhá na fakultě UHK náš blended learningový semestrální kurz. Na podzim to byl IKV kurz "Multikulturní výchova s osobnostním přístupem", na jaře budeme pokračovat GRV kurzem "Náš společný svět".
Máme radost z této navazující spolupráce a věříme, že studenty obohatí o další zkušenosti.

Mgr. Marek Čaněk, Ph.D., Multikulturní centrum Praha

Výkonný ředitel Multikulturního centra Praha.

Obor transkulturní komunikace znám zprostředkovaně především přes studenty a studentky, kteří u nás byli na praxi a zapojili se alespoň na krátkou dobu do našich vzdělávacích a dalších projektů. S některými z nich jsme zůstali v kontaktu i po jejím skončení. S jednou absolventkou oboru transkulturní komunikace nyní například připravujeme cyklus večerních přednášek o migraci, Lidovou školu migrace.
Důležitost oboru Transkulturní komunikace se dnes potvrzuje téměř každý den spolu s diskusemi o přijímání uprchlíků, inkluzi migrantů anebo islámu. Potřebujeme takovéto obory, které přistupují kriticky k tomu, co je kultura, identita anebo migrační kontrola z perspektivy antropologie a dalších disciplín, a zároveň jsou prakticky orientované.